آقايي: هواداران تا فينال حذفي حمايت كنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران نمرات بازیکنان از 10 محاسبه میش -

سعيد آقايي مدافع تراكتورسازي تبريــز در بازي با فولاد خوزســتان خيلي تلاش كــرد به تيمش كمك كند تا پيروز شــود امــا اين اتفاق نيفتــاد و در نهايــت هــر 2 تيم به تقسيم امتيازات رضايت دادند.

ايــن تســاوي باعــث شــد تراكتورســازي شــانس قهرماني در ليگ برتر را از دســت بدهد و حالا براي كســب عنوان نايــب قهرماني تلاش كند. چراكه اگر اين مســاله را دستكم بگيرد ممكن است حتي اســتقلال به عنوان دومي برســد و تراكتور را جا بگذارد.

آقايي كه اعتقــاد دارد تيمش بــا حمايــت هــواداران ميتوانــد امســال يك جام به دســت بياورد، درباره تســاوي تيمش مقابل فولاد خوزســتان ميگويد: «مــا بازي را خوب شــروع كرديم و ميتوانستيم در همان اوايل مسابقه به گل برسيم اما واقعيت اين اســت كه نتوانستيم موقعيت خطرناكي روي دروازه فولاد ايجاد كنيم.

بــازي ما هم كيفيت خوب قبل را نداشت و در نهايت هم به تساوي بسنده كرديم.

واقعا حيف شــد نتوانستيم 3 امتياز را كســب كنيم. ميتوانستيم اين مســابقه را با برد پشــت ســر بگذاريم و فاصلهمان با پرســپوليس حفظ شود اما متاسفانه اين اتفاق رخ نداد. فكر ميكنم شرمنده هواداران شديم و اميدوارم در بازيهاي آينده جبران كنيم.»

مدافــع تراكتورســازي درباره شانس قهرماني تيمش در ليگ برتر هم توضيــح ميدهد: «ما تلاشمان را انجــام ميدهيم. به نظرم با اينكه كارمان بســيار دشوار شــده، نبايد نااميد شويم.

كار خودمان را انجام ميدهيم و اميــدوارم در 6 بــازي باقي مانده بتوانيم 18 امتياز ممكن را بگيريم. ديگر همه چيز دســت خدا است تا ببينيم چه ميشود.

از هواداران ميخواهم در ادامه بازيها مــا را حمايت كنند. حضور اين عزيزان در ورزشــگاه به ما قوت قلب ميدهد. مــا در فينال حذفي هم حضــور داريم و به همين خاطر بايد از هــواداران كمك بخواهيم تا با پشــتيباني از تيم راه قهرماني را هموار كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.