بهبوديسريعآسيبديدگي با آب درماني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - علي رضايي ‪Ali Rezaee‬

آب درمانــي يكــي از بهترين روشها بــراي درمان انواع آســيبهاي ناشــي از ورزش و حوادث اســت كه زمان بهبودي و بازگشــت اوليه اندامهاي آسيب ديده را كاهش ميدهد. البته در زمان قديم اســتفاده از روش آب درماني در درمان انواع آســيبها نيز مرسوم بوده است. درمان با آب در يونان و روم باستان و چين سابقهاي طولاني دارد. در اينجــا اســتفاده از آب درمانــي بيشــتر درمــان آسيبديدگيهاي ماهيچهاي، مفاصل و استخواني مد نظر است. آب درماني يا هيدروتراپي اغلب به شيوهاي از معالجه گفته ميشود كه در آن اجراي حركات و نرمشهاي خاص در آب مورد نظر باشد. اساس اين نوع معالجه سبك شدن بدن هنگام غوطه وري در آب است و به همين دليل است كه ورزشــكار آسيب ديده قادر است با صرف نيروي كمتر عضلات و اندامهاي خود را به حركت در آورد و همچنين چون فشــار بدن روي مفاصل كاهــش مييابد در اجراي حركات نيز درد كمتري احســاس ميشــود. علاوه بر اين رفع خســتگي عضلاني با رضايت و خشنودي ورزشكاران توام ميشــود. از مزاياي ديگر آب درماني اين اســت كه علاوه بــر تاثيرات فيزيولوژيكي و درماني، آب به آســاني و راحتي در دسترس اســت و ورزشكاران ميتوانند از آن به عنوان درمانگر اســتفاده كننــد. در هنگام قرار گرفتن در آب، تغييراتــي در بافتها و اندامهاي بدن رخ ميدهد. افزايش درجه حرارت بدن يكي از اين تغييرات اســت كه در اغلــب موارد كــه درجه حرارت آب اســتخر بين 34 تا ‪3 ۷‬درجه ســانتيگراد باشــد، دماي بافتها و عضلات ورزشكار نيز مقداري افزايش مييابد. افزايش درجه حرارت بدن موجب زيادتر شــدن سوخت و ســاز ســلولها ميشــود كه براي جبران اين امر، بدن به افزايش جريان خون بافتهــا روي ميآورد. مهمترين كاربردهاي آب درماني شامل موارد زير است : 1- به عنوان قســمتي از درمان فوري ضايعه ورزشي بايد از آب سرد با درجه حرارت حدود ‪/12 8‬درجه سانتيگراد اســتفاده كرد. براي مثال، قرار دادن مچ پا يا دست ضايعه ديده در ظرف آب ســرد، باعث جلوگيري از ايجاد تورم و التهــاب در موضع صدمه ديده ميشــود و درد را كاهش ميدهد. 2- در درمان ضايعات ورزشي مزمن مثل كوفتگي، رگ به رگ شدن و پيچ خوردن مفاصل، التهاب و تورم تاندون يا زرد پي ميتوان از آب درماني استفاده كرد. 3- بعــد از عمل جراحــي در صدمات ورزشــي، براي به دست آوردن دامنه حركتي مفاصل ميتوان از آب درماني اســتفاده كرد. از موارد مهم ديگر، كاربرد آب درماني در ورزش براي تحرك و انعطاف پذيري در عضلات و مفاصل اســت. در اين حالت نيز عضو مــورد نظر را در يك وان يا ظرف مناســب قرار ميدهيم. در صورت امكان ميتوان از اســتخر آب گرم استفاده كرد. گرماي آب باعث نرم شدن بافتها و عضلات و مفاصل ميشود و اين امر كيفيت انجام حركات در عضو صدمه ديده را بهبود ميبخشد. 4- به عنوان قســمتي از برنامه آمادگي ورزشــكاران هم ميتوان از آب درماني اســتفاده كرد. منظور اين است كه بــراي گرم كردن عضلات بدن، افزايــش جريان خون در بافتها، بهبود وضع تغذيه سلولها، قبل از شروع تمرينات و حركات جهت تقويت و آماده كردن بدن، ميتوان از آب درماني استفاده كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.