قتل هوادار بارسا به جرم برد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رويارويي چهارشنبه شب بارسا و پاريسيها در ديدار برگشت مرحله يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا، بسياري را نه فقط در اسپانيا بلكه سراســر جهان هيجان زده كرد. اين هيجان و غافلگيري اما در برخي نقاط جهان براي بعضي از هواداران گران تمام شده. نمونهاش هم هوادار بخت برگشــته بارسا در گابن است كه دست بر قضا رفيق صميمياش هوادار پاري ســن ژرمن بوده است. اين قاتل گابني به خاطر آنكه دوستش كه شيفته بارسا بود، او را به باد تمسخر گرفت، بــه يكباره كنترل خود را از دســت داد و با گرفتن گردنش، رفيق خود را خفه كرد! اين اتفاق باعث شــد تا پليس شــهر ليبرويل، به ســرعت مداخله كرده و فرد خاطي را دستگير و روانه زندان كند. يادتان باشد كري خوانيها هميشه به خير و خوشي تمام نميشود و بعضــي رفقا بي اعصابتر از اين حرفها هســتند كه به راحتي كنايههاي شما را بعد از باخت تيم محبوب شان تحمل كنند! صفحه يك ايران ورزشي در روز 22 اسفند سال 94، به پيروزي يك بر صفر پرسپوليس مقابل صبا و تساوي استقلال مقابل پديده اختصاص پيدا كرده بود. پرويز مظلومي به عنوان سرمربي وقت استقلال از دفاع اتوبوســي پديده گلايه كرده و برانكو از اميد براي قهرماني پرسپوليس گفته بود. در كنار اينها شــائبههايي درباره گل شدن توپ استقلاليها در ايــن بــازي و كارت زرد مشــكوك مهدي رحمتي هم به چشــم ميخورد و البته گلايههاي دايي از گل نزدن مهاجمانش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.