قهرمانواليبالامروزمشخصميشود

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهمترين اتفاق ورزشــي امروز)يكشنبه( بدون شك فينال ليگ برتر واليبال اســت بين تيمهاي بانك سرمايه و پيكان تهران كه مسابقه آن ســاعت 1۷ به طور زنده از شــبكه ورزش پخش ميشود. علاوه بر اين هواداران فوتبال انگليس ميتوانند مســابقه ليورپول – برنلي در چارچوب هفته 28 ليگ برتر انگليس را ســاعت 19:30 از شبكه ورزش به صورت مســتقيم تماشا كنند. شــبكه ورزش البته مسابقه رئــال مادريد – بتيس را هم در چارچوب هفته 2۷ لاليگا، ســاعت 23:15 به طور مستقيم پخش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.