تمرين و بازي تعطيل

Iran Varzeshi - - حریف ذوب آهن را بهتر بشناسیم -

اوضــاع تيم اســتقلال اهــواز از خوب نبودن گذشته و در مورد اين تيم بايد گفت شرايط اسفناك است.

ايــن تيم كه ســقوطش به دســته دو مسجل شــده اســت از ابتداي فصل درگير ماجراهاي عجيبي شــد كه واقعا قابل تامل اســت كه چرا هيچ نهاد و ارگاني حاضر نشد براي حل مشكلات اين تيم ورود كند.

به تازگي هم برخي از بازيكنان اين تيم خيلي خودجوش و بدون اجازه از ســرمربي تيــم در تمرينات شــركت نميكنند. جالب اينجاست كه هنوز ۶ هفته از ليگ باقي مانده و تيمهاي مقابل استقلال اهواز شايد شانس قهرماني يا سقوط داشته باشند.

عدم حضور برخــي بازيكنان در تمرين شائبههاي زيادي ايجاد كرده كه حتي صداي ســرمربي اين تيم را در آورده اســت و اين ســوال را ايجاد ميكند كه آيا حواس كميته اخلاق و انضباطي فدراســيون به اين مسائل هســت؟ در همين زمينــه حميدرضا بابايي سرمربي تيم استقلال اهواز خطاب به كميته انضباطي فدراســيون فوتبال ميگويد: «من درخواســتي از كميته انضباطي فدراسيون دارم. با توجه به اينكــه بازيهاي ليگ يك به پايان ليگ نزديك شده به صورت ويژهاي به اين بازيها نگاه شــود كه حقي از تيمي ضايع نشــود و مــا فوتبال پاكي را شــاهد باشــيم. چه دليلــي دارد بازيكنان تيمي به صــورت خودجوش تمريــن را ترك كنند و غيبت غيرموجه داشــته باشند؟ طبق قانون كميته انضباطي اگــر بازيكني حق و حقوق خــود را دريافت نكرده ميتوانــد به كميته انضباطي شكايت كند و حق ترك تمرين را به هيچ عنوان ندارد. من از كميته انضباطي ميخواهم كه با هماهنگي با مديران باشگاه جلوي اين گونه بازيكنــان گرفته و برخورد قانوني به عمل آيد. ما حتي خوابگاه به همراه خورد و خــوراك بازيكنان را فراهم كرديم و به آنها زنگ زديم و گفتيم در تمرين شركت كنند اما حاضر نشــدند به تمرين بيايند! من تا امروز فقط با ۸ بازيكن در تمرينات بودهام و اگر امروز عدهاي به تيم اضافه شوند مردم بدانند كه نزديك روز مســابقه هستيم و اگر بــاز هم باختيم دلايل آن مشــخص شــود. اميدوارم كميته اخلاق حواســش به برخي مسائل باشد ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.