برد خشن برابر عراق

Iran Varzeshi - - حریف ذوب آهن را بهتر بشناسیم -

تيم ملي فوتســال ايران در دومين ديدار تداركاتي در ورزشگاه دانشگاه آزاد شيراز رودرروي عراق قرار گرفت و در پايان موفق شــد با نتيجه ۹ بر ۳ حريفش را شكست دهد. گلهايايران را عليرضا عســگري، محمد شجري )۲ بار(، مرتضياستكي، احمد عباسي (۳ بار( و بازيكنان حريف )دو گل به خودي( به ثمر رساندند. دراين ديدارابتدا مليپوشان ايــران با دو گل پيشافتادند و درادامه در حالي كه عراقاز سيســتم پاور پلياســتفاده كرده بود ۵ گل ديگر به ثمر رســاندند. حريف ايران در نيمه نخست تنها يك گل از ۷ گل خورده را توانست جبران كند. در نيمه دوم شاگردان ناظمالشريعه ۲ گل دريافت كردند و ســپساحمد عباسياين دو گل را با شوتهاي زيبا جبران كرد تا بازي در نهايت با نتيجه ۹ بر ۳ به ســودايران به پايان برســد. هر دو تيم دراين ديدار يك پنالتي نقطه ۲ از دست دادند. همچنين بازي فيزيكي و خشن عراقيها باعث شد بازي براي دقايقي متوقف شود و بازيكنان دو تيم درگيري مختصري با يكديگر پيدا كردند. تيم ملي فوتســال ايران روز شنبه نيز در نخستين ديدار با نتيجه ۳ بر ۲ عراق را شكست داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.