مشکل 4 لژیونر عراقی برای سفر به تهران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

ايــران در آوردگاه آســيايي مالزي تمامي رقبايش را بــا اقتدار برد و تنها تيمي كه قدري برابر آن مشــكل داشت و به پيروزي با اختلاف دو گل مقابل آن اكتفــا كرد، ژاپن و در مرحله نيمهنهايي بود. ايران در مرحله گروهي بر مالزي و چين با نتايج يكطرفه 14 بر صفر و 10 بر صفر پيروز شد تا توي دل ساير حريفان خود را خالي و تاكيد كند كه واقعا فراتر از آســيا است و هر يك از بازيگران ايران در اين مسابقات نمونههاي درســت و موفق جــاي گرفتــن در قالبهاي گروهي و اجراي اهداف تيمي بودند بدون آنكه حركات انفرادي شــعبدهوار آنها فروكش كند و آنقدر گلهاي زيبا و تماشايي با قيچي برگردان در حالت پشــت به دروازه زدند كــه بينندهها پذيرفتند ايران هم يك تيم با صلابت اســت و هم اصول ارائه بازيهاي تماشاگرپسند را رعايت ميكند و به گونهاي بازي ميكند كه تماشاگران اين رشته سيراب شوند.

فدراســيون فوتبال عراق اعلام كرد كه 4 لژيونر اين كشور برای آمدن به تهران به خاطر كوتاهی فدراسيون ايران دچار مشــكل شدند. منبعی نزديك از فدراسيون فوتبال عراق فاش كرد كه لژيونرهای عراقی شاغل در اروپا و كشورهای حاشيه خليج فارس با مشكل رواديد از سوی ســفارتخانههای ايران در اين كشورها مواجه شدند. اين مشــكل به خاطر اين است كه فدراسيون فوتبال ايران ليست اين بازيكنان را به ســفارتهای ايران در اين كشــورها اعلام نكرده و همين نفرات برای دريافت رواديد ايران با مشــكل اساسی روبهرو شــدهاند. اين در حالی است كه فدراسيون عراق در تاريخ 27 ژانويه)8 بهمن( ليســت بازيكنان را به فدراســيون ايران فرستاده بود.اين منبــع گفته لژيونرهايی كــه گذرنامه خارجی دارند به تهران ســفر خواهند كرد تا در فــرودگاه بين المللــی تهران رواديد خود را دريافت كننــد، اما انتظار میرود كه فدراســيون عراق برای گرفتن رواديد ضرغام اسماعيل و علی فائز، دو بازيكن عراقی در تيم ريزه اســپور تركيه، علی عدنان، بازيكن اودينزه ايتاليا، احمد ابراهيم، بازيكن تيم الامارات امارات نامهای جديد را به فدراســيون ايران بفرستد تا فدراسيون ايران ســريعا به وزارت خارجه اين كشــور اطلاع دهد تا به سفارتخانههايش در كشورهاي تركيه، ايتاليا و امارات دســتور صدور رواديد براي اين چهار لژيونر را بدهد تا اين 4 بازيكن بتوانند ســريعا خودشان را به اردوی تيمملی عراق در تهران برسانند. سفارت ايران در بغداد به كاروان تيمملی عراق رواديدی به مدت يك هفته داده است كه اين رواديد يك روز مانده به بازی با اســتراليا به پايان میرسد و بايد سفارت ايران مدت آن را حداقل برای يك هفته ديگر تمديد كند. كاروان عراق چهارشــنبه)25 اسفند( عازم تهران است.

دوشنبه 23 اسفند 1395

استقلال.................................................................. لكوموتيو تاشكند، ساعت 19 بنيادكار ......................................................................... ذوبآهن، ساعت 16:30

سهشنبه 24 اسفند 1395

اين فقط مرور فن بود اما همه اينها فقط به مثابه يك مرور فن استقلال خوزستان........................................................... لخويا قطر، ساعت 17 پرسپوليس........................................................................ الريان قطر، ساعت 19

برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

پنجشنبه 3 فروردين 1396 قطر............................................................................................... ايران، ساعت 18 سهشنبه 8 فروردين 1396 ايران....................................................................................... چين، ساعت سهشنبه 23 خرداد 1396 ايران...................................................................................... ازبكستان، ساعت 19 پنجشنبه 9 شهريور 1396 كرهجنوبي.................................................................................... ايران، ساعت 17 سهشنبه 14 شهريور 1396 ايران............................................................................................ سوريه، ساعت 18 17:30 صرف در مالزي بود و شــايد تيم ملي به آنجا رفته بود كه در عين كسب مجوز شركت در جام جهاني اين رشــته تمرينات مفيدي در قالب مســابقاتي انجام بدهد كه وصف آن را آورديم.

ديــدار با بحريــن كه 5 بر 2 به ســود ايران تمام شد و ســختترين بازي ايران در مرحلــه گروهي بود و همچنين ديدار با ژاپن مليپوشــان ما را در شرايطي بالنسبه سخت قــرار داد اما براي امثال محمــد احمدزاده، مسلم مســيگر، فريد بلوكباشي، محمدعلي مختاري، مصطفي كيانــي، حميد بهزادپور، ســيدعلي ناظم، محمد مرادي و اميرحسين اكبري و البته پيمان حسيني كه يك بار ديگر سنگرباني توانا نشان داد، مقدمات لازم فراهم آمد تا در ميدانهاي بزرگتر نيز بدرخشــند. ايــران تا به حال در جام كنفدراســيونها به رتبههاي اول، دوم و ســوم دســت يافته اما جاي يك مــدال جهاني در كارنامهاش خالي اســت و در دوره قبلي جام جهاني )2013) در حالــي در مرحلــه يكچهــارم نهايي در مســابقهاي فشــرده در وقت اضافه تســليم روسيه و حذف شد كه روسها تا فينال پيش رفته و قهرمان هم شدند. توان ذاتي با اين اوصاف نگاه مليپوشــان فوتبال ســاحلي به جام جهاني باهامــا كه پس از عيــد نوروز يكي از اهــداف اصلي فوتبال ما خواهد بود، يك نــگاه جبراني و انتقامي به قصــد بالاتر رفتن از حد و حدود دوره قبلي حضورمان در اين مسابقات است.

معلوم نيست دومين مرتبه قهرمانيمان در فوتبال ســاحلي آسيا رتبه پنجمي ايران در جدول جهاني اين رشــته را بالاتر خواهد آورد يــا خير ولي برخــي ميگويند جواب دادن تيم ملي زير نظر يك ســرمربي وطني )حســين ميرشمســي( به اين معناست كه شــكوفاييمان در مرحلــه قبلــي نيز فقط محصول كار يك ســرمربي خارجي )ماركو اوكتاويوي برزيلي( نبوده و فوتبال ســاحلي ايران ذاتا قوي اســت و ابزار درخشــش در بالاترين ســطح را صرفنظر از اينكه مربيان آن چه كساني هستند دارد.

اين فرضيه به اضافه ساير مسائل مرتبط با تيم ملي فوتبال ســاحلي بهار سال آينده در جام جهاني اين رشته به معرض تست و بوته آزمون گذاشته خواهد شد و در مرحله نخست )گروهي( آن ايران بايد با مكزيك و ايتاليا و نيجريه بستيزد و اگر بازي با نيجريه احتمالا چندان ســخت نخواهد بود تقابل با مكزيك و ايتاليا شــاگردان ميرشمسي را به ميزانــي از آمادگي خواهد رســاند كه براي تقابل با ساير نامداران جام جهاني در مراحل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.