دعوت غير رسمی به تيم ملی با پيامک

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آغاز تمرینات تيم ملي از 27 یا 28 اسفند

قبل از شروع رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2018 روسيه كارلوس كيروش با شــيوهاي جديد كارش را جلو بــرد و محافظهكارتر بازيكنان را براي حضور در مســابقات آماده كــرد. او در اين مدت اجازه نداد هيچ خبري از مسابقات دوســتانه تيم ملي بيرون بيايد و حتي اكثر تمرينات نيز پشت درهاي بسته برگزار شد.

كــيروش براي اينكه حريفان از تاكتيــك و نوع بازي تيمش باخبر نشــوند، همه كار انجام داد و به هر ترتيــب نتيجه اين اقدامات را هم با كسب نتايج مطلوب در 5 بازي ابتدايي خود مقابل قطر، چين، ازبكستان، كره جنوبي و ســوريه گرفته اســت.از ســوي ديگر در يك ماه گذشته چالشهاي متعددي پيرامون تيم ملي وجود داشــته است؛ از ماجراهاي كــيروش و برانكــو گرفته تا لغــو برخي برنامههاي تيــم ملي به خاطر باشگاهها باعث ناراحتي سرمربي تيم ملي شده بود.

در نهايت كار به جايي رسيد تا كيروش نفراتش قبل از بازي با چين و قطر را فقط چند روز در اختيار داشــته باشد. در همين راستا فهرست بازيكنان دعوت شــده به تيم ملي نيز اعلام رسمي نشده و قرار است بعد از بازيهاي هفته ســوم ليگ قهرمانان آسيا مشخص شود چه بازيكناني در اردو حاضر خواهند شــد. با وجود اينكه هنــوز زمان قطعي برگزاري اردوهاي تيم ملي نيز مشــخص نشــده اما خبرهايي از دعوت مخفيانه بازيكنان به تيم ملي وجود دارد.

روز گذشــته برخــي بازيكنان تيمهــاي ليگ برتري كــه در ليگ قهرمانان آســيا حضور ندارند، پيامكهايي دريافت كردند مبني بر اينكه تــا ظهر ديروز خود را به تهران برســانند و در كمپ تيمهاي ملي حاضر شــوند. بازيكناني نظير محمدرضا اخباري، مسعود ابراهيم زاده، احسان حاجيصفي، ساسان انصاري، مهدي ترابي، عزت پورقاز، مرتضي پورعلي گنجي و پژمان منتظري چنين پيامكي را از ســوي مســوولان تيم ملي دريافت و ديروز به پايتخت سفر كردند. شواهد اينطور نشان ميدهد كه 9 بازيكن پيامك مذكور را دريافت كردند و خود را به تهران رساندند.

اين بازيكنان از روز گذشته در كمپ تيمهاي ملي زير نظر دستياران كيروش به صورت غيرعلني بــه تمرين ميپردازند و منتظر ميمانند تا بازيهاي هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا به پايان برسد و مدعوين 4 تيم اســتقلال، پرسپوليس، ذوبآهن و اســتقلال خوزستان هم رسما اضافه شوند. اين اتفاقات در حالي رخ داده كه كارلوس كيروش هنوز در روسيه به سر ميبرد و امروز به تهران ميرسد. با اين حال قطعا دعوت پيامكي از بازيكنان با نظر سرمربي تيم ملي صورت گرفته است و احتمالا او خودش نيز از امروز امور را مستقيما زير نظر ميگيرد.

طبق برنامه قرار اســت بعد از بازيهاي آســيايي، فهرست تيم ملي متشــكل از 9 بازيكن مذكور و نفرات تيمهاي آســيايي اعلام شود و در مرحله بعدي لژيونرها خود را به اردوي تيم ملي برســانند. در نهايت هم اردوهاي رسمي تيم ملي براي دو مسابقه با قطر و چين از روز 26 يا 27 اســفندماه برگزار خواهد شــد. طبق اعلام قبلي تيم ملي روز 28 اسفند پشت درهاي بسته ديداري تداركاتي با عراق برگزار ميكند و همان شب با چارتر راهي قطر ميشــود. تيم ملي روز 3 فروردين 96 با قطر ديدار ميكند و بلافاصله بعد از بازي به تهران برميگردد.

اردوهــاي تيم ملــي تا بــازي با چين ادامه پيدا ميكند و مســابقه هفتم ايران در مقدماتي جام جهاني نيز روز 8 فروردين 96 در ورزشگاه آزادي انجام خواهد شد. كارلوس كيروش، سرمربي تيم ملي فوتبال ايران بعد از حضور در روسيه و تماشاي ديدار روستوف و منچســتريونايتد قرار اســت به كشورمان بازگردد. البتــه كيروش به احتمال فراوان سهشــنبه براي افتتاح ورزشــگاه امام رضا )ع( راهي مشــهد مقدس خواهد شد اما نكته قابل توجه شروع تمرينــات تيم ملي اينكه دور جديد تمرينات نيز در پژوهشــگاه صنعت نفت تهــران برگزار ميشــود؛ زميني كه در مصاحبههــاي كيروش با رســانههاي خارجي با نام زمين 60 متري مورد انتقاد سرمربي تيم ملي قرار گرفته بود.

همچنين ظاهرا قرار شــده برخي از لژيونرها مانند مسعود شجاعي، سعيد عزتاللهي، ســردار آزمون و ... براي همراهي تيم ملي مقابل قطر مستقيم از كشورهايي كه در آن شاغل هستند راهي دوحه شده و سپس بعد از اين ديدار همراه با تيم ملي فوتبال به ايران باز خواهند گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.