ذوالفقارنسب: اميدوارم به حل مشکلات ورزش سرعت بدهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ذوالفقارنســب درباره حكم مشاوري وزير ورزش اينطــور حرف ميزند: «بــا وزير ورزش و جوانــان جلســهاي مفصل داشــتيم و درباره مســائل كلان و مشــكلات بدنه ورزش كشــور صحبــت كرديم. در اين جلســه با آقاي وزير به نقاط مشــترك و خوبي رسيديم و توافق كرديم كه از اين پس بهعنوان مشــاور ورزشــي ايشان فعاليت كنــم. با اين وجود فكــر نميكردم كه آقاي سلطانيفر به اين زودي حكم بنده را ابلاغ كند. بحــث ما با وزير به طور مشــخص درباره حــوزه ورزش و چالشهــا و دغدغههاي ورزش حرفهاي و قهرماني بــود. البته بايد بگويم بنده تنهــا قرار نيســت در حوزه تخصصــيام يعني فوتبال مشــاور وزير باشم و بهعنوان مشاور كلي رشتههاي ورزشي قرار است نقطه نظرات خود را به وزير ورزش انتقال دهم. در سمت جديد سعي ميكنم كاتاليزوري باشــم تا مشــكلات ورزش سريعتر و آســانتر مرتفع گردد و بتوانم رابطي بين فدراسيونهاي ورزشــي و وزارت ورزش و جوانان باشم و ارتباط معنوي بين اين دو حوزه برقرار كنم.»

سرمربي ســابق تيم ملي فوتبال در رابطه بــا مهمترين مشــكلات كنوني ورزش كشــور ميگويــد: «به اعتقــاد من مهمترين مشــكل ورزش كشور در تفكيك جايگاه ورزش حرفهاي و قهرمانــي از يكديگر اســت. ورزش حرفهاي و ورزش قهرمانــي كامــلا مســتقل از يكديگر هســتند و عملكرد متفاوتي دارند و از همين رو برنامهريزي متفاوتي نيز ميطلبند.»

او در باره انتظارات از مشاور وزير ميگويد: «با توجه به سبقه فوتبالي من طبيعي است كه جامعه فوتبال از من انتظارات بيشــتري را طلب كننــد و هدف من همين اســت كــه بتوانم به مطالبه ورزش و به طور مشــخص فوتبال كشور پاســخ مطلوبي بدهم و تصحيحكننده مشكلات باشــگاهها بهعنوان شــريانهاي اصلي فوتبال باشم. به اعتقاد من باشگاههاي فوتبال و به طور مشخص دو باشــگاه بزرگ و قديمي تهران بايد ارتباط حياتي و مستقيمي با وزارت ورزش داشته باشند تا زمينه رشد و موفقيت آنها فراهم شود.» مشاور ورزشي وزير ورزش و جوانان در رابطه با مشكل اصلي اين دو باشــگاه معتقد است: «به اعتقاد من مهمترين مشكل اين دو باشگاه عدم شفافيت و روشــن نبودن برنامههاي كاري آنها است. در اين دو باشــگاه شرح وظايف مشخص و مدوني وجود ندارد و برنامهها راكد اســت و به كندي پيش ميرود و همين سبب شده عملكرد و راندمان مديريتي در ســطح پاييني باشــد. از سوي ديگر بحث مطالبات بازيكنان اين دو تيم نيز جزو دغدغههاي اصلي است و بايد برنامهاي ريخته شــود تا اين مشــكلات برطرف شود.» ذوالفقارنسب همچنين درباره مشكلات تيم ملي فوتبــال و گلايههاي مداوم كارلوس كيروش از نبــود امكانات نيز حرفهايــي دارد: «در حوزه تيــم ملي نگاه ما بايد ملي باشــد و به مطالبات و خواستههاي به حق و منطقي كادر فني پاسخ مثبت بدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.