جادوی کریمی در عجيبترین نتيجه مقابل قطر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بهنام ســراج و پايان رأفت به ثمر رساندند. علی كريمی در اين بازی ســتاره ميدان بود. او كه در اولين بازیاش بعد از محروميت در اســفند سال 78 ســتاره ميدان پرسپوليس در برد دوستانه 2 بــر صفر برابر تيم ملی قطر بود. در اين بازی هم ستاره ميدان بود در بازی رفت البته پرسپوليس چنــان كه گفتيم 4 بر 2 برنده شــده و حالا در مجمــوع با نتيجه 9 بر 3 تيم پرســپوليس فاتح ميــدان بود. اما در روز اول ارديبهشــت ســال 88 هــم تيمهای پرســپوليس و الغرافه قطر در حالــی به مصاف هم رفتند كه در بازی رفت تيم پرسپوليس 3 بر يك برنده شده بود اما در بازی برگشت تيم الغرافه پرسپوليس را 5 بر يك برد. در اين بازی هم علــی كريمی برای تيم فوتبال پرســپوليس تك گل بازی را به ثمر رساند. علی كريمــی در اين دوران بعد از 7 ســال دوری و حضور در تيمهايی مثــل بايرن مونيخ و الاهلی امارات به پرســپوليس برگشــته بود. البته علی كريمی در بازیهای ســالهای 90 و 91، زمانی كه دنيزلی هدايت پرسپوليس را عهده داشت باز هم به قطریها گل زد و اين بار در تســاوی يك بر يك پرســپوليس و الغرافه گل پرسپوليس را به ثمر رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.