اولين پيروزی قطبی در ليگ چين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

افشين قطبی در اولين حضورش به عنوان سرمربی تيم شيجياژائونگ توانســت اوليــن پيــروزیاش را كســب كند. ســرمربی ســابق تيم ملی كشــورمان كه به تازگی به تيم شيجياژائونگ پيوسته است، توانست اولين پيــروزی اش را در اولين ديدار ليگ يك چين كسب كند. شاگردان قطبــی در ديدار خانگی شــان برابر ليجيانگ در حالی كــه تا دقيقه 93 متوقف شــده بودند، بــا يك گل دير هنگام پيــروز ميدان لقــب گرفتند. گفتنی است تيم شــيجياژائونگ كه فصل گذشته از ســوپر ليگ چين به دسته پايين تر ســقوط كرده، داليان و ژژيانــگ را رقيبــان اصلی خود در راه بازگشــت به سوپر ليگ چين می بيند. گفتنی است افشين قطبی بعد از دوران موفــق در بوريرام تايلند كه به دليل اختلاف با مديران اين باشگاه زود به پايان رســيد، در اولين تجربه خــود در ليگ چين وظيفــه دارد تا تيم تازه ســقوط كرده خود را دوباره با سرمايه گذاری مالكان ثروتمند آن به سطح اول فوتبال در حال پيشرفت چين بازگرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.