خسروي وفا، نماينده تام الاختيار وزير در ورزش جانبازان و معلولان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نشســت هيات رييســه و اجرايي كميته ملي پارالمپيــك صبح ديروز )يكشنبه( با حضور وزير ورزش و جوانان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در محل كميته برگزار شد.

در آخرين جلســه هيات رييسه و اجرايي در سال ۹۵ در آغاز، گزارش عملكرد كميته ملي پارالمپيك در ماه گذشــته توســط مســعود اشــرفي، دبيركل ارائه شد. پس از آن محمود خسرويوفا، رييس كميته با قدرداني از فعاليتهايي كه انجام شده است، گزارشي از عملكرد كميته و دستاوردهاي آن در سال جاري ارائه كرد.

وي با بيان چشــم اندازهاي ورزشي كميته ملي پارالمپيك با تاكيد بر وجود محدوديتهاي موجود در اجراي اهداف ورزش جانبازان و معلولين به حضور بسيار موثر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بهعنوان ناظر بر كميته ملــي پارالمپيك اشــاره كرد و اين همراهي و حمايت را بســيار پر نتيجه و تاثيرگذار در راســتاي اجراي هدفهاي كميته ملي پارالمپيك دانست.

پس از حضور مســعود ســلطانيفر، وزير ورزش و جوانان دراين نشســت، خســرويوفا رييــس كميتــه ملــي پارالمپيــك ضمــن خوشــامدگويي و معرفي شــركتكنندگان در نشســت هيــات رييســه و اجرايــي، برخي از موفقيتهاي كميته ملي پارالمپيك را بر شمرد. در بخش ديگري از جلســه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود در خصوص ارتقاي جايگاه ورزش جانبازان و معلولان پرداختند.

پس از آن اعضاي هيات رييسه و اجرايي به بيان ديدگاه خود پرداختند. وزيــر ورزش و جوانان با قدرداني از تلاش و پيگيري دلســوزانه حاضران در جلسه، خســرويوفا را عنصري لازم براي جامعه ورزش معلولين و جانبازان دانست و او را از طرف خودش بهعنوان نماينده تامالاختيار در امور مربوط به ورزش جانبازان و معلولين معرفي كرد.

ســلطانيفر همچنين ضمن تاكيــد به نگاه مديريتــي و برنامه محور در ورزش بــه جذب بخشهــاي خصوصي جهت تقويــت اقتصادي ورزش تاكيد كرد. ســلطانيفر موضوع انتزاع كميتــه ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك را رخدادي بســيار فرخنده در ورزش كشور دانست و تاكيد كرد كه نتايج اســتقلال كميته ملي پارالمپيك، افزايش مسووليت مديران و جايگاه پاســخگويي آنها خواهد بود. او با تاكيد بر روابط بسيار حسنه بين مسوولين ورزش جانبــازان و معلولين با بدنه وزارت ورزش و جوانان، ضمن اشــاره به درخواست يكي از اعضاي هيات رييســه كميته مبني بر تخصيص زمان دو ســاعت در هفته به ورزش جانبازان و معلولين، اين درخواســت را قابل اجرا دانست.

وزير ورزش در پايان آخرين نشست هيات رييسه و اجرايي كميته ملي پارالمپيك در ســال جاري ضمن تبريك سال ۹6، سال آينده را سالي پر بار براي جامعه ورزش دانست: «ما در سال ۹۵ تصويب قانون تخصيص ۲۷ صدم درصد از ۹ دهم درصد ماليات به ورزش كشــور را داشتيم و اين اتفاق مهم شروع حركتي نوين در راستاي تحول در ورزش كشور خواهد بود.»

اتفاق عجيب در استخر مجموعه آزادي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.