كاروان 270 نفره در راه باكو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تكليف تعداد رشتههاي اعزامي به بازيهاي كشورهاي اسلامي در شرايطي مشــخص شد كه قرار اســت ۲۷0 نفر تركيب كاروان ايران را مشــخص كنند. چهارميــن دوره بازيهاي كشــورهاي اسلامي ۲۲ ارديبهشت تا اول خردادماه سال آينده به ميزباني آذربايجان برگزار ميشــود و با توجه به فاصله زماني كم تا اين رقابتهــا، وضعيت نهايي كاروان مشخص شده و قرار است ثبت نام نهايي بر همين اســاس صورت گيرد. كاراته، جــودو، جودو نابينايان، ژيمناســتيك، شــنا، تيراندازي، وزنهبرداري، تكواندو،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.