تخته دايو استخر آزادي غيب شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

يكي از تختههاي دايو اســتخر مجموعه ورزشي آزادي از روز گذشته به صورت عجيبي غيب شــده است. شيرجهروها اين روزها در مجموعه ورزشي آزادي تمرين ميكنند اما اتفاق عجيبي به تازگي در استخر مجموعه ورزشي آزادي رخ داده كه تعجب همگان را به همراه دارد. پس از برگزاري رقابتهاي فينال ليگ شــيرجه، شيرجهروها روز گذشته زماني كه وارد استخر شدند تا تمرينات خود را آغاز كنند، متوجه شــدند يكي از تختههاي دايو سرجايش نيســت! اين موضوع با مسوولان فدراسيون شنا، شــيرجه و واترپلو درميان گذاشته شد.

محسن سميعزاده، دبير فدراسيون شــنا، شيرجه و واترپلو در اين باره ميگويد: «واقعيت اين اســت كه ما روز گذشته از اين موضوع با خبر شديم و البته بلافاصله داســتان را به دوســتانمان در حراســت خبر داديم. واقعاً نميدانيم تخته چه شــده اســت اما ميدانيم كه باز شده و حالا سر جايش نيست. اميدوارم كه مشكل فني داشته و دوستان براي تعمير آن را باز كرده باشند و دلم نميخواهد فكر ديگري در اين خصوص بكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.