سنتدوارهرزنههاراي دمرررراوزهخرندد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - عکس و خبر، محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

اهواز همچنان به محل مهمي براي انتشــار اخبار وزنهبرداري تبديل شده است. حضور 13 كشور در اين رقابتها و حضور برخي از مســولان فدراسيون جهاني وزنهبرداري و همچنين روساي فدراســيونهاي كشورهاي مختلف باعث شده تا اين مســابقات همچنان مورد توجه قرار بگيرد. در كنار اين موضوع مهم اما درخشش برخي از وزنهبرداران جوان هم از اهميت زيادي برخوردار است. جواناني كه از فرصت حضور در اين مسابقات نه چندان با كيفيت نهايت استفاده را بردند و ركوردهاي خوبي را از خود بجا گذاشــتند تا نشــان دهند كه در آينده وزنهبرداري ايران و جهان جايگاه ويژهاي را خواهند داشــت.

1- براي اينكه بدانيم مسابقات جام فجر تا چه اندازه توانســته به لحاظ ديپلماسي ورزشي به وزنهبرداري ايران كمك كند بايد به اظهارات نايــب رييس فدراســيون جهانــي وزنهبرداري توجه كنيم. آنتونيو اورســو رييس كنفدراسيون وزنهبرداري اروپا و نايب رييس تاماش آيان وقتي با اين سوال روبهرو ميشود كه جام فجر را چگونه ديده است، فقط به تعريف از مسابقات ميپردازد و برگزاري آن را به لحاظ ســختافزاري در حد بالايي ميدانــد: «مديريت برگزاري مســابقات بسيار بالا است. شــايد اگر بگويم كه نزديك به مســابقات جهاني و حتي در مقاطعي همسطح با مسابقات جهاني اســت، خيلي دور از واقعيت نباشد. البته من شگفتزده نشدم. چرا كه ايران هميشــه در اين زمينه عالي عمل كرده است.» او كه در اين مدت مدام در ســالن مســابقات و كلاسهاي بينالمللي حاضر بوده درباره اتفاقاتي كه رخ داده اســت، بار ديگــر از كيفيت ميزبان اهوازي تجليل كرد: «من در چند كلاس حضور داشــتم. از جمله كلاس آنتي دوپينگ و يا حتي كلاس مربيگري . به نظرم ســطح كلاس بسيار خوب بود. اين موضوعات بســيار مهم هستند و در كنار هم نيز مشــخص ميكنند كســاني كه علم تمرين نداشته باشند، دركي از دوپينگ هم ندارند و با آن هم مبارزه نميكنند.»

نايب رييس فدراسيون جهاني وزنهبرداري همچنين عنوان كرد حتما ارتباط مســتقيمي بين برگزاري اين كلاسها و موفقيت فدراسيون وزنهبــرداري ايران در كنتــرل دوپينگ وجود داشــته اســت: «امروزه دوپينگ بســياري از كشــورها را تحت فشــار قرار داده اســت اما همچنان ايران از شــرايط خوبي برخوردار است و موفقيتهاي زيادي را در اين راه كسب كرده اســت. اين براي فدراســيون جهاني كه قصد دارد، در سيســتم مديريتياش براي پاكسازي اين رشــته از دوپينگ تلاش كند و براي ايجاد شانس و فرصت براي تمام كشورها جهت كسب مدال اهميت قايل اســت، بســيار مهم و قابل توجه است.»

خالــد محل هــل رييس كنفدراســيون وزنهبرداري آفريقا هم يكي ديگر از افراد حاضر در اين مســابقات بود كه او هم بــه تجليل از اهميــت وزنهبرداري ايــران در دنيا پرداخت و خواهان احترام فدراسيون جهاني به وزنهبرداري ايران شــد. اين مصاحبهها و ديدارها ميتواند بســيار مهم باشــد و نقش ويژهاي را در آينده جايگاه وزنهبرداري ايران ايفا كند.

2- در كنــار ايــن موفقيــت خــوب اما ركوردهايي كه وزنهبــرداران ايران ثبت كردند هــم قابل توجه بــود. وزنهبــرداران جواني كه همچنــان ميتوانند در تركيب تيم ملي جوانان باشــند اما توانســتند ركوردهاي خوبي را ثبت كننــد. در اين بخش اگــر بخواهيم نمونهاي را ذكر كنيم بايد به رضا بيرالوند اشــاره كنيم كه در ايــن رقابتها ركوردي را ثبــت كرد كه از ركورد قهرمان جوانان جهان در ســال گذشته 8 كيلوگرم بيشتر بود.

بيرالوند در رقابتهاي دسته 94 كيلو گرم در حالــي به ميدان رفت كــه رحمان اورامه از تيم ملي جوانان، رضا نصيري از تيم خوزستان، راضي ميوات از افغانستان، جعفر عبدالعباس از عراق، كريســتين برتران از صربستان، تورگاي بســلر از تركيه و عمــر الكاراكي از اردن هم به روي تخته رفتند. در نهايت بيرالوند با ثبت وزنه 170 كيلو گرم در يكضرب و 211 كيلو گرم در دوضرب توانســت 8 كيلو گرم بيشتر از نفر اول رقابتهاي وزنهبرداري جوانان جهان در ســال 2016 بيشــتر وزنه بزند و ركورد شخصي خود را 16 كيلو گرم افزايش بدهد. در وزن 85 كيلو گرم هم علي مكونــدي در حركت يكضرب هر 3 وزنه انتخابي را بالاي ســر برد و با حدنصاب 154 كيلوگــرم مدال طلا را از آن خود كرد. در دوضرب هم برتري مكوندي كاملا محسوس بود و بــا مهار وزنه 180 كيلوگــرم در همان اولين انتخــاب، مدال طــلاي خود را مســجل كرد. مكوندي در دو انتخاب بعدي، با مهار وزنههاي 192 و 200 كيلوگرم حاضران در ســالن را به وجد آورد و با اقتدار روي سكوي قهرماني وزن 85 كيلوگرم ايستاد.

ايــن نوع قهرماني مكونــدي و بيرالوند با اين شرايط سني نشان داد كه آنها ميتوانند تا سالها حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشند و شــايد همين جوانان بتوانند خيال فدراسيون وزنهبرداري و كادر فني را از داشتن پشتوانههاي خوب براي المپيك 2020 راحت كنند. جوانان بيادعايــي كه ميتواننــد جايگزينهاي خوبي براي قهرمانان پر ادعاي امروزي باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.