21 رويداد خارجي پيش روي كشتيگيران بزرگسال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيمهاي ملي كشــتي آزاد و فرنگي بزرگسالان ايران طبق برنامهريزي انجام شده، ســال آينده در 21 رويداد خارجي شركت ميكنند. با توجه به برنامهاي كه فدراسيون كشتي اعلام كرده، دو تيم ملي كشتي فرنگي و آزاد بزرگســالان، روزهاي فشردهاي را در ســال 96 پيش رو دارند به طوري كه آزادكاران بايد در 9 رويداد و فرنگيكاران بايد در 12 مسابقه شركت كنند.

در كشــتي آزاد، قهرماني آســيا )هند( 20 تا 24 ارديبهشــت، بازيهاي كشورهاي اســلامي باكو )آذربايجان( 27 ارديبهشــت تا اول خــرداد، جام اســتفان سركيســيان )ارمنستان( دهم تا ســيزدهم تير، جام علي عليف )روسيه( چهاردهم تا نوزدهم تير، جام زيلكوفســكي )لهستان( شــانزده تا هجدهم تير، جام جايزه بــزرگ باكو )آذربايجان( 23 تا 26 تير، مسابقات قهرماني جهان )فرانسه، پاريس( 30 مرداد تا چهارم شــهريور، مسابقات ايندورگيم )تركمنستان( 15 تا 17 شــهريور و مســابقات بينالمللي مدويد )بــلاروس( 25 تا 26 شهريور، پيش روي ملي پوشان ايران است. در كشتي فرنگي نيز رقابتها به اين ترتيب است. تورنمنت زومباتلي )مجارستان( چهارم تا ششم فروردين تورنمنت بينالمللي دوستي ايران و آفريقا )مراكش( 12 و 13 ارديبهشت قهرماني آسيا )هند( 20 تا 24 ارديبهشت بازيهاي كشورهاي اسلامي باكو )آذربايجان( 27 ارديبهشت تا اول خرداد جام جايزه بزرگ تفليس )گرجستان( 20 تا 22 خرداد جام پيتلاسينسكي )لهستان( 16 تا 18 تير جام جايزه بزرگ باكو )آذربايجان( 23 تا 26 تير جام بينالمللي )روماني( 31 تيرماه تا اول مرداد مسابقات جهاني )فرانسه( 30 مرداد تا چهارم شهريور مسابقات ايندورگيم )تركمنستان( 15 تا 17 شهريور جام تورليخانف )قزاقستان( اول مهر جام بينالمللي كاريف )اوكراين( 25 تا 27 آبان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.