پنجشنبه؛ ايران - روسيه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برنامــه مســابقات تيــم ايــران در رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي سال 2017 ميلادي اعلام شــد. رقابتهاي جام جهاني كشــتي فرنگي با حضور 8 تيم برتر دنيا روزهاي 26 و 27 اســفندماه در سالن كوثر شــهر آبادان برگزار ميشود كه برنامه اين مسابقات و ديدارهاي تيم ايران به اين ترتيب اعلام شد.

چهارشنبه 25 اسفندماه: ساعت 14 تا 15: كلينيك داوران ســاعت 16:30 تــا 17:30: جلســه فني سرپرستان تيمهاي حاضر ساعت 17 تا 17:45: كنترل پزشكي ساعت 18 تا 19: مراسم وزن كشي كليه اوزان

پنج شنبه 26 اسفندماه: ساعت 9 تا 12: مسابقات مقدماتي دور اول مسابقه تيم ايران با آلمان ساعت 10:30 ساعت 17:20 تا 18: مراسم افتتاحيه ساعت 18 تا 20:30: مســابقات مقدماتي دور دوم مسابقه تيم ايران با روسيه ساعت 18

جمعه 27 اسفندماه: ساعت 9:15 تا 11:45: مسابقات مقدماتي دور سوم مسابقه تيم ايران با قزاقستان ساعت 10:30 ساعت 11:45 تا 13: مسابقات براي كسب عنوانهاي هفتم و پنجم ساعت 16:45 تا 18: مسابقه رده بندي ساعت 18 تا 19:30: مسابقه فينال

تغيير وزن خدابخشي و چالشهاي وزن سوم و چهارم المپيك

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.