شاگردانم توانايي انجام كارهاي بزرگ را دارند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم اعزامي تكواندو به بازيهاي كشــورهاي اســلامي از رونــد تمرينــات اردونشــينان راضي اســت. او ميگويــد: «بعد از برگزاري رقابتهــاي انتخابي تيم ملي و مشخص شدن نفرات حاضر در اردوي بازيهــاي كشــورهاي اســلامي، برنامههاي آماده سازي آغاز شــد و بــه اميد خــدا تيمي يكدســت و آماده را مهياي حضور در اين رويداد ميكنيم.»

فريبــرز عســگري ميگويد: «پنجشــنبه 26 اســفندماه يــك مرحلــه رقابتهاي انتخابي در نظر داريم و پس از خداحافظي با برخي از نفرات حاضــر در اردو، تمرينات تا 30 اســفندماه ادامه دارد و پس از دو روز تعطيلي به مناسبت سال نــو، از دوم فروردين ماه دوباره كار را شــروع ميكنيم.» او با اشاره به توانايي شــاگردانش ادامه ميدهد: «به دليــل آنكه هدفگذاري دو تيم و زمان حضور در مسابقات متفاوت بــود، بايد اردوهــا جداگانه برگزار ميشد. اين درست كه نفرات ما در رقابتهاي انتخابي سوم شدند، ولي به لحاظ فني فاصله اندكي با نفرات اول و دوم دارند و مطمئن باشيد با اعتماد و توجه ويــژه توانايي انجام كارهاي بزرگ را دارند.»

ســرمربي تيم ملــي تكواندو اعزامي بــه بازيهاي كشــورهاي اسلامي از حضور در بازي تداركاتي خبر ميدهــد: «در برنامهريزي ما حضور در يك مسابقات بينالمللي تــدارك ديده شــده اســت كه از فدراسيون خواســتهايم نيمه دوم فروردين ماه شــرايط اعزام به يكي از رقابتهاي معتبر در سطح جهان را فراهم كند.»

او بازيهــاي باكو را ســكوي پرتــاب بــراي جوانــان توصيــف ميكند: «جوانان بســيار خوبي را در اردو داريم كــه مترصد فرصت بودنــد و از بازيهاي كشــورهاي اسلامي بهعنوان سكوي پرتاب خود به بهترين شكل استفاده ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.