13 بانوي كاراته كا جواز ورود به اردو را گرفتند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســومين مرحله رقابتهاي انتخابي تيم ملي بزرگســالان بانوان با برگزاري 36 مبارزه انفرادي برگزار شــد. در رقابتهاي انتخابــي 18 كاراتهكا به رقابت باهم پرداختند كه در پايان اين مبارزات در وزن 50-كيلوگرم زهرا طرازپور و نسرين دوستي به اردو دعوت شدند.

در وزن 55- كيلوگرم طراوت خاكســار، فاطمه چالاكي و زهره برزگــر جواز حضور در اردو را به دســت آوردند. در وزن 61- كيلوگرم، دلارام دوســتي، رزيتا عليپور و شيما آل سعدي راه يافتــگان به اردوي تيم ملي هســتند.در وزن 68-كيلوگرم، بهنوش نجفي و مبينا كاوياني وارد اردوي آمادگي شدند.در وزن 68+كيلوگرم، محدثه آقايي، مونا غلامي و زهرا برزگر به اردوي تيم ملي دعوت شــدند. در اين وزن حميده عباســعلي به دليل مصدوميت از ناحيه كتف بنا به تشــخيص پزشك معالج در اين رقابتها حضــور پيدا نكرد. در خصوص اين كاراتهكا، كادر فني قرار اســت به زودي تصميم گيري كند. هدايت تيم ملي بانوان را در بازيهاي باكو ليلا بهرامي و سمانه خوشقدم برعهده دارند ضمن اينكه بنا به پيشنهاد مربيان تيم ملي پگاه زنگنه كاپيتان سابق تيم ملي نيز به اين كادر اضافه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.