قهرمان كشتي جهان در بيمارستان شيراز بستري شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمد علي فرخيان قهرمان كشــتي جهان در بيمارستان فقيهي شيراز بستري شــد. فرخيان كه در ماههاي گذشــته در خارج كشور بستري بود، ديروز به بيمارستان فقيهي شيراز منتقل شد. فرخيان قهرمان كشتي جهان از نام آوران ورزش ايران اســت. اين كشــتي گير پيشكســوت اكنون تحت مراقبتهاي ويژه قرار دارد و اجازه ملاقات به كسي داده نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.