هاسن هوتل: لياقت امتياز نداشتيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

توخل: بي دقتي سه امتياز را از ما گرفت پيــر امريك اوباميانگ هشــتمين گل خــود را در چهار اســت اما از نظر من بازي خوبي انجام داديم. ذهنيت درستي بازي اخير براي بوروســيادورتموند به ثمر رساند اما نتوانست داشــتيم و انگيزه مان براي پيروزي كافي بــود اما از دقت و مانع از شكست 2 بر يك تيمش برابر هرتابرلين شود. مهاجم اثرگذاري لازم بي بهره بوديم. قبل از گل اول آنها دو موقعيت گابني كه همچنان با 22 گل و البته يك گل اختلاف نســبت خيلي خوب به دســت آورديم اما بي دقتي، سه امتياز را از ما به روبرت لواندوفســكي در صدر جــدول گلزنان بوندسليگا گرفت». قرار دارد، در بازي چهارشــنبه برابــر بنفيكا هتتريك كرد تا اوباميانگ در اين بازي دوازدهمين گل خارج از خانه اين دورتموند به مرحله يكچهارمنهايي ليگ قهرمانان صعود كند. فصل را زد كــه با ركورد فصل ‪-2009 2010‬لوكاس باريوس

تومــاس توخل مربي دورتموند كــه بعد از برد 4 بر صفر برابر شــد و با توجه به اينكه چهار بــازي خارج از خانه ديگر برابــر بنفيكا تغييرات زيادي در تيمش ايجاد كرده بود، بعد از باقي مانده بسيار محتمل اســت كه او به تنهايي ركورد را به باخت 2 بر يك به هرتابرلين گفت:«اين نتيجه ناراحت كننده خود اختصاص دهد.

اسپالتي ميگويد: «من هيچ پيشقراردادي بــا هيچ كس امضا نكردهام.» البته اين حرف او ميتواند به اين معني باشــد كه او هيچ چيزي را امضا نكرده ولي ممكن اســت توافق شفاهي صورت گرفته باشــد. قرارداد اسپالتي با رم در تابســتان منقضي ميشــود و او تاكنون درباره تمديــد قرارداد با اين تيــم صحبت هم نكرده اســت. او ميگويــد: «اگــر ميخواهيد راجع بــه قرارداد از من بپرســيد، رييــس از مائورو بالديسوني )مدير باشــگاه( خواست كه چيزي بــه من بگويد. من هم هيچ چيزي براي مخفي كردن ندارم. اگر من پيروز شــوم، ميمانم، اگر نشــوم هم نميمانم. شــما ميتوانيد از هر كسي كه دوست داريد بپرسيد. من در اين زمينه حرفم يكي است. من پشــت بازيكنان هستم و اين را هميشه به شما نشان خواهم داد، چــون به آنها باور دارم. من آنها را پذيرفتهام و خواســتهام و در حال حاضر قراردادها اهميتي ندارند.»

لايپزيگ كه با گل ماريو گومز مغلوب ميهمانش، ولفســبورگ شد، 49 امتياز دارد. اين نخستين برد گرگها با مربي جديدشان آندرياس يونكر بود. رالف هاسن هوتل مربي لايپزيگ گفت:«مي توانستيم يك قدم بلند برداريم اما وقتي بالاي جدول باشي هيچ بازي برايت آسان نيست. انتظار از اين تيم خيلي زياد اســت، ما در زمين مسابقه تصميمات اشــتباه زيادي گرفتيم و لياقت گرفتن امتياز را نداشتيم».

تماشــاگران گلاسکو رنجرز در محاصره اسکورت شــدید پلیس،به سمت ورزشگاه سلتیک پارک میروند تا شاهد شهرآورد حساس اسکاتلند باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.