كونته: كانته من را ياد خودم مياندازد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آنتونيو كونتــه گفته كه تنها دو انگولو كانته وجــود دارد! او گفته كــه كانته او را به يــاد دوران جوانــياش در ميانه ميدان يوونتوس مياندازد.

كونتــه 47ســاله ميگويــد: «در دوران بــازيام، من هم ماننــد او بازي ميكردم. من هميشــه اين نوع بازيكنان را ميستايم؛ بازيكناني با سخاوت بالا، و توانايي زياد در زمينه كار كردن با تيم.

اگــر ميخواهيم پيروز شــويم بايد چنين بازيكناني را داشته باشيم. نه فقط بازيكنان با اســتعداد بالا بلكه بازيكناني كــه در طول بــازي به ميــزان زيادي ميدوند. انگولو قدرتمندتر از من اســت. به نظرم من گلهاي بيشتري ميزدم اما در جنبههاي ديگــر هيچ رقابتي بين ما نيست و او قويتر از من است.»

كانتــه 25ســاله فصــل پيــش با لسترسيتي فاتح ليگ برتر شد و امسال هم با چلسي در مســير قهرماني است. كونته پيشتــر با پل پوگبــا كار كرده ولــي كانته ويژگيهاي كامــلا متفاوتي با پوگبــا دارد. مربي چلســي ميگويد: «او بازيكني آرام اســت. او انســان واقعا خوبي است. هميشه لبخند روي لبانش اســت. اين عالي است. شما با او صحبت كه ميكنيد، او هميشــه لبخند ميزند. او در جريان جلســات تمريني زياد كار ميكند اما هميشه لبخند را دارد. ديدن اين براي ديگر بازيكنان، كادر فني، خود من و افرادي كه در چلسي كار ميكنند عالي است.»

از كونته پرســيدند آيــا او لبخند قاتــلان را دارد و او گفت: «نه، او لبخند خوبي دارد، نه لبخنــد آدمكشها را. او الگويــي عالي اســت. تعهد بــالا، رفتار عالي.»

از كونته و كانته خواســته شده بود كــه در تمرينات زياد ندونــد. جيوواني تراپاتونــي در يووه بــه كونته ميگفت خودش را زياد خســته نكنــد و كلوديو رانيــري هــم ميخواســت كــه كانته انــرژياش را بــراي مســابقات بگذارد. كونته ميگويد: «اما من نميخواهم او را متوقف كنم. در دوران بازيام يادم هست كــه تراپاتوني در تمرينات من را متوقف ميكرد و ميگفت به رختكن بروم، چون من بايد در طول بازي ميدويدم. من از اين بابت راضي نبودم. من ميخواســتم كنار همتيميهايم باشم. انگولو بازيكني عالي است و هميشه با 100 درصد توان در مسابقات حضور مييابد. در تمرينات هم همينطور. من هرگــز تلاش نكردم كه او را به رختكن بفرستم. من هميشه تلاش ميكنم كه بازي بازيكنانم را بهبود ببخشم. خيلي سخت تلاش ميكنم. ما درباره بازيكنان بزرگي صحبت ميكنيم. كانته فصل پيش با لستر بسيار عالي بود و ايــن فصل هم با ما بســيار عالي بازي ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.