جمعآوري امضا براي تكرار بازي بارسلونا و پاري سنژرمن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پس از بازگشــت جنجالي بارســلونا مقابل پاري ســنژرمن در ليگ قهرمانان، كاربران دارنــد توماري اينترنتــي را امضا ميكنند و درخواست آنها تكرار بازي است. روزنامه مــاركا گزارش داده كــه عملكرد دنيز آيتكين، داور مســابقه تحت انتقادات فزايندهاي قرار گرفته است. يك طرفدار به نام لوييس ملندو خواستار آن شده كه اين بازي تكرار شود و به اين دليل در وبسايت Change.org، توماري اينترنتي منتشــر كــرده و اين درخواســتش را مطرح كرده است. اين وبسايت بزرگترين مرجع براي امضــاي تومارهاي اينترنتي اســت. حدود سههزار نفر تاكنون آن را امضا كردهاند. در اين تومار آمده كه داور مسابقه، 13 تصميم بحثبرانگيز گرفته كه روي نتيجه بازي اثر گذاشته است: دقيقه 2: گل لوييس ســوارس مشكوك به آفسايد است. دقيقه 11: هند خاوير ماسچرانو در محوطه جريمه بايد اعلام ميشد و داور بايد پنالتي ميگرفت. دقيقــه 23: داور به جرارد پيكه كارت قرمز نشان نداد. دقيقه 42: جرارد پيكه بايد كارت زرد دوم را ميگرفت اما در عوض ادينســون كاواني كارت گرفت. دقيقــه 45: داور ســه دقيقــه و نيم وقت تلفشده گرفت. دقيقه 48: پنالتي روي نيمار اشــتباه بود و او خودش عمدا كاري كــرد كه به بازيكن حريف برخورد كند. دقيقــه 54: نيمار باز هم تــلاش كرد كه پنالتي بگيــرد. داور بايد بــه او كارت زرد ميداد. دقيقه 64: نيمار دست به اقدامي خشن زد كه شايسته اخراج بود. دقيقه 78: توپ در محوطه جريمه به دست پيكه برخورد كرد. داور اعلام پنالتي نكرد. دقيقه 85: داور خطاي ماسچرانو روي آنخل ديماريا در محوطه جريمه را اعلام نكرد. دقيقه 89: ســوارس خودش را به شــكلي عجيب بــه زمين انداخت و توانســت يك پنالتي بگيرد. دقيقه ‪5 90:‬ دقيقه وقت تلفشده )يا وقت تلفشده تا زماني كه بارسلونا گل بزند(. دقيقه 92: سوارس بايد كارت زرد دوم خود را به دليل تلاش براي فريب دادن داور ميگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.