سامپائولي: لستر حذفمان ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

بازي نگرانكننده سويا مقابل لگانس، مربي آرژانتيني اين تيم را به فكــر انداخته كه تكرار چنين اشــتباهاتي ميتواند منجــر به حذف از ليگ قهرمانان اروپا شود. تيم او دومين بار پياپي به تســاوي يك بر يك دســت يافته و سهشنبه بازي خيلي ســختي برابر لسترســيتي دارد كه بعــد از اخــراج كلوديو رانيــري و آمدن كريگ شكســپير احيا شده. بازي رفت دو تيم 2 بر يك به نفع اندلســيها تمام شد. خورخه سامپائولي به خبرنــگاران گفت:«اگر اينطــور بازي كنيم، در ليگ قهرمانان با مشــكلات زيــادي مواجه ميشــويم. اين بازيها كه حريف با كوچكترين اشتباه شــما را مجازات ميكند، خيلي سختتر اســت و اگر نياموزيم كه بازيها را كنترل كنيم بازي سهشنبه واقعا دشوار خواهد بود. ما هشت بازي است كه نباختهايم اما بايد مسووليت بازي مــان را بر عهده بگيريم.» ســويا بعد از بازي با «روباههــا » ديداري مهم بــا اتلتيكومادريد دارد و اين يعني هفته ســختي پيــش روي اين تيم است:«ما شــم فوتبالي خود را از دست دادهايم. راه حلش اين اســت كه مثل قبل فرصت طلبانه بازي كنيم چون لستر خيلي سريع است و انگيزه زيــادي براي پيروزي دارد. بايد خودمان را براي دو بازي سخت با دو تيم متفاوت آماده كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.