منصوريان: در گروه مان سرگروه نداريم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

همه روي دريافتي رحمتي و خسرو حساس شدند در مديريت استقلال اتحادي وجود ندارد

استقلال امشــب در سومين بازي آســيايي خود ميزبان تيم لكوموتيو ازبكستان است. منصوريان در خصوص اين بازي ميگويد:«اميدوارم ميزبان خوبي براي تيم ازبكســتاني باشيم و بازي تماشاگر پسندي را ارائه دهيم. از هواداران درخواســت ميكنم مانند ديدار با الســد در كنار ما حضور داشته باشــند. از هواداران دو خواهش اساسي دارم. خواهش اول من اين است كه با خودشــان ليزر نياورند زيرا احتمال محروميت هست. همچنين از آوردن مواد محترقه خودداري كنند. آتش نشانان ما به خاطر مردم در پلاسكو فوت كردند و به احترام آتش نشان ها، بايد روز چهارشنبه پاياني سال روزي باشد كه دل خانواده آنها راحت باشد.»

سرمربي استقلال در ادامه در مورد شناختش از تيم لكوموتيو ميگويد: «بازيهــاي اين تيم در ليگ را ديده ايم. اين تيم برابر الاهلي بســيار خوب ظاهر شــد و ميدانيم كه ليگ اين كشــور به تازگي شروع شده و پلكاني در حال اوج گرفتن است. كاپاتزه را در كنار بازيكنان ملي پوش در اختيار دارد. اين تيم فصل گذشــته با جباروف قهرمان شده است.»

منصوريان درباره اتفاقات اخير هم اينطور توضيح ميدهد: «نميخواهم شرايط كنفرانس را چالــش بــر انگيز كنــم اما خيلي ســخت مسيرمان را طي ميكنيم. فارغ از مسائل مالي كه همه با آن درگير هستند، با توجه به حضور جوانان ما نياز به نگاه ويــژه داريم. مديرعامل اســتقلال به ما قول داد اما من جبهه واحدي را پشت تيم نميبينم. اتحاد و همدلي در راس هرم باشگاه كه تيم مديريتي است، حضور ندارد.»

ســرمربي اســتقلال در مورد ميزان دريافتيهاي بازيكنان نيز اينطور توضيح ميدهد: «بازيكنان ما تا الان هيچ دريافتي نداشته اند. بسياري روي دريافتي رحمتي و حيدري حســاس شدند اما من صريح ميگويم بازيكنان 40 درصد و كادرفني بين 30 تا 40 درصد دريافت كردند. اصلا لازم نبود اين اتفاقات رخ دهد زيرا اين مشــكلات از سمت حريفان نيست و دوستان براي ما چالش درســت كردند. با فضاي استقلال و چالشهاي سالهاي 75 و 81 و 85 آشــنا هستم و حالا همجنس اين مجموعه هستم. ما بايد با يك دست اعتماد هواداران را نگه داريم و با دســت ديگر ســدي برابر چالشها درست كنيم كه از طرف خوديها و رقبا است.»

منصوريان در مورد تيمهاي همگروه اســتقلال در آســيا هم ميگويد: «در گروه ما صدرنشين نداريم و تفاوت تنها در تفاضل گل است. ما در گروه ســختي هســتيم كه هر تيمي يك برد و يك باخت دارد و قدرت مشخص نيســت. انرژي تيمها در اين گروه تقسيم شده و مطمئنا رقابت در اين گروه نزديك است و تا روز آخر ادامه دارد.»

ســرمربي اســتقلال در مورد حاضر نشــدن بعضي بازيكنان در اردوي اســتقلال ميگويد:«همه بازيكنان در اردو حضور دارنــد و كاوه رضايي نيز حضور دارد. در جلســه فني همه بازيكنان و اعضا حضور داشتند و همگي به يك موضوع مشترك رســيديم. خدا را شكر ميكنم كه مگويان نيز سلامت است و در كنار ما حضور دارد. اگر شرايط هراير مطلوب باشد شايد در جمع 18 بازيكن نيز حضور داشته باشد اما اگر نتوانيم نيز بازيكناني داريم.»

منصوريــان در مورد انتخابهاي كيروش نيز اينطور ميگويد: «من در كنار كيروش حضور داشــتم و ميدانم هر مربي مســوول يك بازي اســت و همگي به او گزارش ميدهند، او نيز بهترين تصميم را براي تيم ملي ميگيرد. سرمربي نبايد در همه بازيها حضور داشته باشد. تعدادي از بازيكنان را خود او رصد ميكند و تعدادي نيز توســط كادرفني رصد ميشــود. تكنولوژي بالا رفته و نياز نيســت كه همه در ورزشگاه حضور داشته باشند.»

سرمربي استقلال در خصوص بازي با لكوموتيو ميگويد: «نميتوانيم بگوييم بازي فينال اســت اما اين بازي تكليف گروه را مشخص ميكند. در گروهي هســتيم كه تيمهاي توانمندي حضــور دارند و فكر ميكنم گروه ســختي داريم. ما در اين بازي ميزبان هستيم اما پيش بيني صعود خيلي سخت است. بعد از هفته چهارم البته ميتوان پيش بيني كرد كدام تيمها شانس صعود بيشتري دارند.» منصوريان در پايان ميگويد:«از فدراسيون فوتبال يك خواهش دارم. از فدراســيون ميخواهم كه ديگر عمان كشور ثالث ما نباشــد زيرا در صورت صعود از گروه شرايط آب و هوايي براي ما سخت اســت و ما ميخواهيم كه ازبكستان، تاجيكســتان يا تركمنستان ميزبان ما باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.