ايمان عالمي: استقلال بازي سختي در پيش دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلال امــروز بــا نماينــده ازبكســتان بازي دارد. ايمــان عالمي مربي ســابق آبيهــا در خصوص اين بازي اينطور ميگويد:«اميدوارم امروز اســتقلال بتواند در يك بازي سخت با تيم ازبكســتاني نمايش خوبي داشته باشــد. قطعا بازي ســختي اســت اما اســتقلال بايد از ميزباني اش استفاده كند و برنده باشد».

پيشكسوت استقلال درباره اعتصاب بازيكنــان اين تيم در روزهاي گذشــته ميگويــد: «در زمــان گذشــته من به ياد نــدارم اين اتفاق رخ داده باشــد اما در مجمــوع با توجه بــه اتفاقاتي كه در فوتبال كشــور رخ ميدهد، اين مسائل طبيعي اســت. اين حركت دسته جمعي استقلاليها متداول اســت چون دنبال حق و حقوق خود هســتند.بحث جواني اســتقلال يكطرف است و يكطرف ديگر هم حق و حقوق بازيكنان اســت. خود من كه 2 ســال قبل در خدمت استقلال بودم، هنوز نتوانســتم مشكلاتم را با اين تيم برطــرف كنم. اين باشــگاه بايد به روز شــود. هر كسي در استقلال فعاليت ميكند و زحمت ميكشد، بايد پولي هم از اين باشگاه بگيرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.