رحمتي: بعد از بازي حرف هايم را ميزنم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مهدي رحمتي روز گذشته بهعنوان كاپيتان استقلال در كنفرانس مطبوعاتي حضور پيدا كرد.

رحمتــي در خصــوص بــازي بــا لكوموتيو اينطور گفت: «در چندين سال گذشــته هر وقت در ليگ قهرمانان آسيا بازي كردم با تيمهاي ازبكستاني همگروه شدم. آنها فوتبال فيزيكي و قدرتي انجام ميدهنــد و ما هم تيم آنهــا را به خوبي توسط گروه آناليز مورد بررسي قرار داديم و انشــاءا... قبل از پايان سال يك عيدي خوب به هوادارانمان بدهيم».

اين بازيكن در پاسخ به اين سوال كه توصيهاش به هواداران استقلال چيست، گفــت: «توصيه كه نميشــود انجام داد چون هواداران استقلال همه چيز را درك ميكنند اما آنها ميدانند كه ما تغييرات زيادي داشــتهايم و تيممان جوان شده و رفته رفته بهتر هم خواهيم شد».

رحمتي در پايان گفــت: «اگر واقعاً عدالت رعايت شود ما الان بايد در جايگاه دوم جدول بوديم ولي شــش هفته باقي مانده و نيمنگاهي به بالاي جدول داريم. از هواداران استقلال ميخواهم توجهي به حواشــي نكنند. ما تصميم گرفتهايم قبل از بازي به اين مهمي هيچ صحبتي نكنيم و مثــل بازي با ســايپا محكم و يك دل در كنــار كادر فني از جان مايه بگذاريم. انشاءا... بعد از بازي همه اتفاقات را شرح ميدهيم و اين را هم بايد اشــاره كنم كه ما از همه اتفاقات و مســائل پشــت پرده اطلاع داريم و انشــاءا... با حمايت 100 هزار نفري به برتري رســيده و ســپس بعد از پايان بازي به اتفاق همه بازيكنان حرفهايمان را ميزنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.