يولداشف: ميدانيم كارسختي داريم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

يولداشــف بازيكــن تيــم لكوموتيو ازبكســتان در نشســت خبري پيش از ديدار با اســتقلال گفت: «ما ميدانيم با تيمي بازي داريم كــه در ايران قدرتمند اســت و تماشاگراني دارد كه خيلي فهيم هســتند اما ما آمادگي ايــن را داريم كه نمايش خوبي مقابل اســتقلال داشــته باشــيم.» اين بازيكن درباره رابطه خوب ايران و ازبكستان گفت: «ما ميدانيم كه از لحاظ فرهنگي ارتبــاط خوبي بين دو كشور وجود دارد اما ما با استقلال مسابقه داريم و براي گرفتن نتيجه لازم به اينجا آمدهايم تا با دســت پر به كشور خودمان برگرديم ».

واوور يولداشــف در پايــان گفــت: «پيشاپيش فرا رســيدن نوروز را تبريك ميگويم. اميدوارم هــواداران ايراني از ما هديهاي در ورزشگاه داشته باشند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.