جريمه در انتظار معترضان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

هيــات مديــره اســتقلال تصميم به جريمه برخــي از بازيكنان اين تيم گرفت. در جلسه روز شنبه هيات مديره استقلال، يكــي از بحثهــا درمــورد اظهارنظرهاي تند روزهاي اخير برخــي از بازيكنان عليه اعضاي هيات مديره به ويژه حســن زماني بود.در نهايت بعد از بررســي مصاحبه چند بازيكــن اســتقلال، هيات مديــره تصميم گرفت آنها را با جريمه كســر 10 درصد از قراردادشان مواجه كند. به نظر ميرسد اين تصميم با واكنش منفي بازيكنان اســتقلال مواجه شــود. گفته ميشــد كــه عامل اصلي اعتراضــات اين چنــد وقت اخير دو كاپيتان اســتقلال بودهاند. با توجه به اينكه هيات مديره تصميم گرفته عاملان اين ماجرا را جريمه كند آيا كاپيتانهاي استقلال جريمه ميشوند يا مثل هميشه ايــن جرايم شــامل بازيكناني ميشــود كــه كوچكترين ســهم را در اين جار و جنجالها داشتند؟

سرمربي لكوموتيو افشا كرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.