اردلان: سال آينده در ليگ برتر مربي می شوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي صانعي ســرمربي تيم فوتسال اميد ايران درباره شــرايط تيم فوتسال اميــد ميگويــد: «در اردوي پيــش از عيــد كه ســه، چهــار روزه اســت 10 جلســه تمرين بدنسازي خواهيم داشت

نيلوفر اردلان كاپيتان پيشــين تيم ملي فوتبال بانوان تصميم دارد وارد عرصه مربيگري شود.او دراين باره ميگويد: «در ليگ برتر سال 95 قرار بود هدايت يكي از تيمهاي بانوان را برعهده بگيرم. مشــكلي در اين خصوص نداشــتم امــا در نهايت اين اتفــاق نيفتاد و نتوانســتم در ليگ برتر حضور پيدا كنم اما براي سال آينده حتما با يكي از تيمهاي ليگ برتر قرارداد ميبنــدم و در ليگ برتر بانــوان حضور خواهم داشت.در اين ميان به دنبال اخذ مدارك بينالمللي مربيگريام هســتم و تاش ميكنم تا پيش از شروع ليگ برتر مدارك مربيگريام را بگيرم».

اردلان اشــارهاي هــم به تاســيس مدرســه فوتبــال دختــران دارد: «براي نخستين بار مدرســه فوتبال دختران را راهاندازي كرديم. هدف ما از تاسيس اين مدرسه ارتقاي سطح فني و دانش دختران در فوتبال است. همانطور كه در فوتسال

نژادمهدي: ميخواهيم به ايرانیها عيدي بدهيم ذوبآهــنبرخــاف مقابلحريفازبكســتاني ديگرتيمهاكهكاپيتانهاي خودبهميدانبرودوبراي خودرابهكنفرانسخبري اينمهمتاشكند.مدافع پيشازبازيميبرندتااز جــوانذوبآهــنايران شرايطتيمشــانصحبت دررابطــهبابــازيمقابل كنند،دستبهكارجالبي بنيادكارازبكســتانكهدر زدهوهربــاريكبازيكن حالحاضربــدونامتياز جديــدوالبتهجوانخود درقعرجدولقــراردارد، رارودررويخبرنــگاران ميگويد:«بازيســختي مينشــاندچراكــهبدون داريــم.تمامتاشخودرا شكاينمســالهميتواند خواهيمكــردتاامروزيك انگيزه زيادي به اين بازيكنان جوان بدهد و باعث بازي خوب بــه نمايش بگذاريــم. ذوبآهن در شود آنها بتوانند بهتر و با اعتماد به نفس بالاتري آسيا تيم آشنايي براي حريفان است. ما نماينده كار كنند. اين بــار و قبل از بازي ذوبيها مقابل فوتبال ايران هستيم و دوست داريم در روزهاي بنيادكار ازبكستان، قرعه به نام محمد نژادمهدي نزديــك به عيد نوروز ايرانيها، يك برد خوب به مدافع تيم افتاد. بازيكني كه در اين فصل خيلي هواداران هديه كنيم.» نژادمهدي درباره شرايط خوب كار كرد و توانست خود را در بهعنوان يك حريف هم ادامه ميدهد: «نتيجه بازي با بنيادكار مهــره اصلي در ذوبآهن جا كند. نژادمهدي كه چيزي اســت كه خدا رقم ميزند اما ما براي برد انگيــزه بالايي بــراي شكســت دادن بنيادكار و تــاش ميكنيم. هدف ما اين اســت كه هر چه كمك براي خارج كردن ذوبآهن از بحران دارد، داريــم، در زمين بگذاريم و بــا 3 امتياز از زمين فكر ميكند تيمش بايد فقط به كســب 3 امتياز بيرون بياييم.» فرانســه كمك ميكند فشار بيشتري به تيم بيايد و ضعفهايمان بيشتر خودش را نشان بدهد.بازي با تيمهاي آسيايي مثل عراق كــه عقب بازي ميكنند، نميتواند به صورت كامل ضعف ما را نشان بدهد. البته عراق درخواســت داشته تا دو بازي تداركاتي هم در خاك اين كشور داشته باشيم. اگر بتوانيم بعد از بازي با فرانسه و قبل از ســفر به ازبكستان دوباره براي بازيكنان اميد خروجي بگيريم، ســفر به عراق هم ميتواند بــراي تيم اميد مفيد باشد ».

صانعي ترجيح ميدهد تيمش دور از هياهوي ليگ بي سر و صدا به تمريناتش ادامه دهد و آماده مسابقات آسيايي شود: «بازيكنان تيم ما جوان هستند و هرچه از هياهو دورتر باشند، بهتر است. ما نياز به آرامش داريم و بايد در اين فضا كار را جلو ببريم تا موفق باشيم». پيشرفتهايي داشتهايم اين نياز ديده شد كه در فوتبال نيز ســرمايهگذاري كنيم. البته فوتبال به نســبت فوتســال بسيار سختتر است و براي آموزش حرفهاي به زمان بيشــتري نياز است. مدارس فوتبال دختران براي ســنين 8 تا 20 سال است. آموزشهــاي ايــن مدرســه از مردادماه آغاز شــده و تاكنون نيز فوتباليستهاي مســتعدي را شناســايي كرديــم كه به تيمهاي باشگاهي معرفي كردهايم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.