از ديدار با سفير تا لباس سبز ذوبآهن مقابل بنيادكار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد آذري مديرعامل باشگاه ذوبآهن كه تيمش را در ازبكســتان همراهي ميكند، ديروز با سفير ايران در ازبكستان ديدار و گفت و گو كرد.

صبــح ديــروز آذري بــه همراه احمدرضا فقيهي معاون فني ورزشي و محمدمهــدي رمضاني مدير روابط عمومــي و امــور بينالملل باشــگاه فرهنگي ورزشــي ذوبآهن اصفهان به دعوت بهمن آقارضي ســفير ايران در كشــور ازبكستان به محل سفارت جمهــوري اســامي ايران در شــهر تاشكند رفتند و با او ديدار و گفتوگو كردنــد. در ايــن ديــدار صميمانه، ســفير ايــران در ازبكســتان ضمن خوشــامدگويي به كاروان تيم فوتبال ذوبآهن اصفهان كه براي مسابقه با تيم بنيادكار ازبكســتان به اين كشور ســفر كردهاند، باشــگاه ذوبآهن را باشگاهي ريشهدار و قديمي در ورزش ايران و آســيا ذكر كرد كــه تاكنون هم افتخارات بســياري را براي وطن عزيزمان رقم زده.

آقارضــي همچنين بــراي تيم ذوبآهــن اصفهان بــراي ادامه راه بازيهاي آسيايي خود و از جمله بازي با بنيادكار ازبكستان آرزوي موفقيت و پيروزي كرد. در ادامه اين ديدار سعيد آذري مديرعامل باشگاه ذوبآهن در ارتباط با سابقه و شرايط فعلي باشگاه و تيم ذوبآهــن و همچنين حوزه و گستره فعاليت باشگاه در عرصههاي ورزشــي، فرهنگي و مســووليتها و وظايف اجتماعي گزارش مبســوطي را ارائه كرد.

همچنيــن باشــگاه ذوبآهــن اصفهــان از حمايتها و همراهيهاي سفارت ايران در تاشكند ازبكستان به دليل استقبال، حمايت و همكاري با نماينده جمهوري اســامي ايران در رقابتهاي ليگ قهرمانان باشگاههاي آســيا تقدير و تشكر كرد. نكته ديگر درباره بازي ذوبآهن مقابل بنيادكار اين است كه نماينده ايران قرار است در اين بازي لباس ســبز به تن كند و مقابل سفيدپوشان بنيادكار به ميدان برود.

جلســه هماهنگي در اين مورد ديــروز و با حضــور علي شــجاعي سرپرســت تيم انجام شــد و جالب اينكه پيراهن بنيادكاريها كوتاهتر از پيراهن ذوب بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.