مدل عجيب گروه بندي فوتسال اميدهای آسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسابقات فوتســال اميدهاي آسيا براي اولين بار ارديبهشت ماه سال آينده بــه ميزباني تايلند و بــا حضور 21 تيم از سراســر قاره برگزار خواهد شد و دو تيم برتر در ايــن رقابتها، جواز حضور در المپيك جوانان را به دست ميآورند.

براساس برنامه كنفدراسيون فوتبال آسيا، ســيدبندي اين رقابتها براساس عناويني است كه كشورها در مسابقات جام ملتهاي آســيا كســب كردهاند؛ بــه اين ترتيب كه چهــار تيم اول جام ملتهاي آســيا يعني ايران، ازبكستان، تايلند و ويتنام در ســيد اول قرار دارند. تيمهايي مثل ژاپــن و عراق هم كه در فوتســال حرفهاي زيادي براي گفتن دارند، در سيدهاي ديگر قرار ميگيرند و اين مساله ميتواند كار را براي بعضي از گروههــا ســخت كند. اين سيســتم سيدبندي و قرعه كشي خطرناك است و ميتواند كار يك گروه را ســخت كند. بهعنوان مثال تصور كنيد ايران، ژاپن و عراق در سه سيد مختلف قرار بگيرند و با هم همگروه شوند. اين باعث ميشود گروه مرگ شكل بگيرد.قرعه كشي اين مسابقات روز پنجم فروردين ماه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.