فكري: تفكرات فوتبالي پاشازاده را ميشناسم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمود فكري سرمربي تيم فوتبال نفت مسجدسليمان درباره بازي تيمش مقابل آلومينيوم اراك ميگويد: «بازي ســختي خواهد بــود. تمرينات خوبي را در روزهاي گذشــته انجام دادهايم و خودمــان را براي اين بــازي آماده كردهايــم تا بتوانيم از اراك با امتياز به خانه برگرديم. اين مسابقه براي هر دو تيم دشــوار است.مهدي پاشازاده چند ســالي اســت كه در عرصه مربيگري كار ميكند. او مربي جواني اســت كه دانش روز هم دارد. شــناخت كافي از تفكراتش داريــم و حريف را به خوبي ميشناسيم ».

كاپيتان ســابق اســتقال درباره بازي امروز اين تيــم مقابل لكوموتيو ازبكستان ميگويد: «با توجه به اينكه اســتقال در اين مسابقه ميزبان است قطعا هــواداران زيادي به ورزشــگاه ميآيند و اســتقال ميتواند با كمك هوادارانش در اين بازي پيروز شــود و سه امتياز بازي را بگيرد.

استقال نيمفصل اول ليگ برتر را خوب شروع نكرد اما در نيمفصل دوم خودش را پيدا كرد و توانســت نتايج خوبي بگيرد.

در آســيا هم در بــازي اول روي يك غافلگيري شكســت خورد اما سه امتياز خوب از حريف عربستاني گرفت و تفاضل گلش را هم بهبود بخشــيد. اســتقال در آسيا هم روند رو به رشد خود را حفظ كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.