ابراهيمزاده: بازي با فولاد يزد دشوار است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

منصور ابراهيمزاده ســرمربي تيم فوتبال مس كرمــان در باره بازي امروز تيمش مقابل فولاد يزد ميگويد: «نبايد تصور كنيم كه اين بازي بســيار آســان اســت. ليگ يك به وضعيتي رسيده كه مسابقه با همه تيمها در آن سخت است. همين تيم فولاد يزد هفته گذشــته تيم صدرنشين سپيدرود را در رشت متوقف كرد، پس قطعا حريف قدرتمندي براي ما خواهد بود.» با توجه به شــرايطي كه فولاد يزد در جدول دارد اين بازي و سه امتيازش بســيار اهميت خواهد داشت: «يزديهــا در بيــرون از خانــه خيلي خوب بازي ميكنند. بــازي با تيمهاي پاييــن جدول كه براي ســقوط نكردن ميجنگند، خيلي ســخت است. بازي با تيمهاي بالاي جدول كه به دنبال حفظ رتبهشان هستند، دشوار است. در ليگ يــك حتي بازي با تيمهاي ميانه جدول كه اســترس ندارند هم كار دشــواري است ».

او زماني كه هدايــت ذوب آهن را برعهده داشت تيم بنيادكار حريف امروز تيم اصفهاني را شكست داد: «زماني كه بنيادكار اســكولاري سرمربي سرشناس برزيلي را در اختيار داشــت و بازيكناني مثل ريوالدو را داشت، دو بار اين تيم را شكســت دادم. هم در اصفهان و هم در ازبكســتان بنيادكار را برديم. پيروزي ما در ازبكستان اولين پيروزي باشگاهي در اين كشور بود و پس از آن تيمهاي ديگر ايراني هم در اين كشور پيروز شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.