ترينهاي ليگ برتر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ليگ برتر فوتســال با قهرماني تيم فوتسال گيتي پســند اصفهــان به پايان رســيد تا رضا لك بهعنوان ســرمربي ســومين قهرماني خود را در ليــگ برتر كســب كند. ايــن تيم با زدن 113 گل بهتريــن آمار گلزني در اين فصل را از خود به جاي گذاشــت. در سوي مقابل آذرخش بندرعباس با تنها 42 گل زده ضعيف ترين تيم در گلزني بوده است.بيشترين پيروزي را در اين فصل دو تيم گيتي پسند اصفهان و دبيري تبريز با 19 برد به دست آوردند اما دانشگاه آزاد تهران با دو برد كمترين برد را در طول مسابقات كسب كرد. تيم گيتي پســند اصفهان و مس سونگون هر دو با 4 شكســت كمترين باخت را در طول مســابقات متحمل شدند. در طرف ديگر جدول باز هم دانشــگاه آزاد تهران يكه تازي ميكند و با 22 باخت از 26 بازي نتيجه بسيار عجيبي به دست آورده اســت. تيم مس سونگون ورزقان با پذيــرش تنها 41 گل بهتريــن تيم از نظر دفاع اســت. دانشگاه آزاد با خوردن 101 گل عملكرد بدي داشته اســت. تيم فرش آراي مشهد هم با هفت تســاوي بيشتري تســاوي فصل را تجربه كرده اما در زمينه كمترين مســاوي، شش تيم با 2 تساوي مشترك هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.