مساوي حكمر ري:دهدطراربي،دد ماارلمخخوروييما را ميبريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

استقلال خوزستان بعد از 2 پيروزي ارزشمندي كه مقابل الفتح عربستان و الجزيره امارات به دست آورد، حالا در سومين بازي خود در ليگ قهرمانان آسيا، ميزبان لخوياي قطر است. ميزبان تيمي كه شرايط خيلي متفاوتي با آنها دارد و يكي از تيمهاي متمول آسيا به حساب ميآيد. تيمي كه 12 بازيكن خارجي در اختيار دارد. بازيكناني كه تابعيت قطري دريافت كردهاند تا هم در اين تيم و هم در تيم ملي قطر بتوانند به راحتي كار كنند.

شرايط تيمتان قبل از بازي مهمي كه مقابل لخويــاي قطر داريد، چطور است؟

مــن وقتــي نيمــه دوم بــازي با پرســپوليس را ديدم خيلي اميدوار شــدم چون بچهها به تيمي كه بايد باشند رسيدند. در شروع بازي هم طبيعي بود به خاطر جو ســنگين بعضي بازيكنان نتوانند خودشان باشــند. واقعا تعدادي از بازيكنانمان تا به حال اين همه هوادار به صورت يكجا نديده بودند. به خاطر همين دچار افت شــدند و گل خورديم اما بعد از گل مســلط به بازي شــدند و به اين باور رسيدند كه ميتوانند هر نتيجهاي را رقم بزنند. من قبل از بازي گفتم هر نتيجهاي رقم بخورد مهم نيست، مهم اين است كه سربلند باشيم، حتي اگر بازنده باشيم. بچهها واقعا خيلي خوب بازي كردند و مردم راضي هستند. مهم اين است كه به آن چيزي كه ميخواستيم رسيديم. درست اســت از موقعيتها خوب استفاده نكرديــم و امتيــاز نگرفتيم امــا براي من بهعنوان سرمربي نتيجه خوبي داشت. بعد از اين بازي هم ريكاوري داشــتيم و استخر رفتيم. البته شــنبه به دليــل خاك زياد و بعد از آن باران كه باعث شد از آسمان گل ببارد، مجبور شــديم در سالن تمرين كنيم امــا ديروز در چمن كارمان را دنبال كرديم تا آماده بازي با لخويا شويم. اين بازي را چطور ميبينيد؟

اين بازي حساسيت زيادي براي هر 2 تيم دارد. لخويا تيمي است كه از بازيكن غني اســت و 12 بازيكن خارجي دارد كه تابعيــت قطري گرفتهانــد. در اين ميان 8 مليپوش هم حضور دارند كه به اردوي تيم ملي نرفتهاند. اين مساله نشان ميدهد روي بازي با ما خيلي حســاس هســتند و همه تمركزشــان را روي اين بازي گذاشــتهاند اما ما تلاش ميكنيم انشــاءا... با كسب 3 امتياز از زمين بيرون بياييم.

به نظر ميرسد 2 پيروزي كه مقابل الفتح عربستان و البته الجزيره امارات به دست آورديد، لخويا روي اين بازي حســاس شده باشــد چون ميدانند پيروزيتان در اين بازي يعني صعود و اين مساله ميتواند كار آنها را سخت كند...

درست اســت. صددرصد اين مساله تاثيــر دارد اما به هر حال لخويا با اين همه هزينه نميخواهد بازنده باشد. واقعيت اين است كه براي ما مســاوي هم حكم برد را دارد اما مطمئن باشــيد ما براي پيروزي به ميــدان ميرويم و اصلا به دنبال مســاوي نيســتيم. بازي با لخويا يــك جنگ نابرابر اســت كه البته باتوجه بــه اراده و تعصب بازيكنانم فكــر ميكنــم ميتوانيم پيروز باشيم.

درست اســت كه لخويا به لحاظ امكانــات شــرايط كامــلا متفاوتي بــا اســتقلال خوزســتان دارد اما بازيكنانتان نشان دادند ميتوانند هر حريفي را شكست دهند...

بلــه، براي بازيهــاي بزرگ بحث روحــي و رواني تعيينكننده اســت. مثلا در بازي با الجزيره ميدانســتيم حريف به لحاظ تجربه بينالمللــي به ما برتري دارد اما بچهها نشــان دادند توانايي بالايي دارند و ميتواننــد حتي اين مســاله را هم كنار بگذارنــد. در بازي با لخويــا هم به همين صورت خواهيم بود. آنها امكانات و شــرايط عالي دارنــد كه حتي با پرواز اختصاصي به ايران آمدند اما ما تيم بهتري هســتيم. در بازيهاي اينچنيني مسائل روحي و ذهني خيلــي تاثير دارد كه تيــم ما در اين مدت خيلي دغدغه داشــت. البتــه نميخواهم عــذر و بهانه بياورم و حتــي بعد از بازي با پرسپوليس هم گفتم اين شكست، ربطي به بيپولي ندارد اما واقعا شــرايطمان با لخويا خيلي متفاوت است. با تيمي كه بدون شك به لحاظ ذهني هيچ دغدغهاي ندارد. به هر حال بازي با پرســپوليس هــم پيش بازي خوبي براي ما بود كه در حضور تماشاگران زياد بازي كنيم چون ميدانيم خوزستانيها براي حمايت تيم به ورزشــگاه ميآيند كه اميدوارم بتوانيم با هم پيروزي مقابل لخويا را جشن بگيريم.

ظاهــرا براي شــناخت از لخويا، رحيم زهيوي هم خيلــي به تيمتان كمك كرده...

بله، ما از رحيم اطلاعات ميگيريم. رحيم دلش با تيم ماســت و هميشه نتايج را دنبال ميكند. او اين روزها مصدوم است كه آرزو ميكنم زودتــر بهبود پيدا كند و برگردد چون حقش است در تيم ملي بازي كند و واقعا خيلي خيلي دلش با تيم است و دوست دارد به ما كمك كند.

وضعيت محمد طيبــي براي اين بازي چطور است؟

محمد شــنبه تمريــن نكرد چون ســرما خــورده اما بدون شــك بــه بازي ميرســد. محمد طيبي با غيرت و تعصبي كه به تيم دارد بدون شك خودش را به اين بازي ميرساند. پس غايبي براي اين بازي نداريد؟

نه اما من نگران شيخويســي هستم چون مچ پايش ورم دارد كه انشاءا... تا روز بازي ميرسد.

ظاهرا گودرز داودي هم اين روزها آماده اســت و نگران دروازهبان دوم نيستيد...

گودرز داودي ايــن چند ماه خيلي تمرين كرده اما دوست دارم 3 ، 4 بازي انجام دهد و بعد آماده بازيهاي بزرگ اينچنيني شــود. البته من نگران نيستم كه اگر مثلا وحيــد بازي نكند گــودرز نميتواند كاري كند. گودرز خيلي آماده اســت و ميتواند خودش را نشــان دهد اما شيخويسي واقعا در ايــن چند بازي خيلي خيلي كمك كرد هفته بيست و پنجم و به لحاظ اخلاقي هم خيلي قبولش داريم. دوست دارم هم شيخويسي و هم داودي در بهترين شرايط باشــند. داودي بعد از چند ماه دوري خودش را رســاند. فرشاد جانفزا هم رسيد كه من به آنها گفتم آرام و آهسته حركت كنند. من به خاطر آنها فشار زيادي تحمل كردم اما دوست دارم آهسته و آرام برگردند.

حالا بازي با لخويــا را چند چند پيشبيني ميكنيد؟

انشاءا... ببريم اما يك بر صفر فكر ميكنم نتيجه خوبي باشــد چون دوســت ندارم گل بخوريم.

البتــه شيخويســي اخيــرا كلينشيتهاي خوبي داشت كه مقابل پرسپوليس نتوانست آن را حفظ كند...

در آن شرايط، كار خيلي سخت بود. خيليها ميگويند اشتباه فردي داشتيم اما من ميگويم اشــتباه فردي هم برميگردد بــه مربي. تيم در آن زمــان تمركز لازم را نداشــت اما اميدوارم در بازي با لخويا گل نخوريــم، فقط به خاطر محمد طيبي چون دوست دارم به تيم ملي دعوت شود. طيبي در نيمفصــل دوم بهترين بود كه اميدوارم كیروش نيم نگاهي هم به تيم ما داشــته باشــد. هر مربــي دوســت دارد بازيكنان مليپوش بيشــتري داشته باشد. در تيم ما هم چند بازيكن هســتند كه ميتوانند به تيم ملي دعوت شــوند. حسن بيتسعيد، دانيال ماهيني، پيمان شيرزادي، علياصغر عاشــوري و حتي چند بازيكــن ديگر. اگر بخواهــم بگويم همه را بايــد بگويم چون همه واقعا خيلي خوب هســتند اما تيم ما ميتواند ‪4 3،‬ كانديدا در تيم ملي داشــته باشد.

از عبــدا... ويســي چــه خبر؟ بازيكنانتــان در پســتهاي اينســتاگرامي برايش آرزوي سلامتي كردند. شما با او در ارتباط هستيد؟

- بله، من ‪3 2،‬ روز گذشــته با ويسي در ارتبــاط بــودم و حتي بعــد از بازي با پرســپوليس با آقاي روشنايي ميخواستيم مســتقيم از تهران به اصفهــان برويم اما پرواز بــه اصفهان جا نمــيداد. در نهايت به اهواز برگشــتيم و تلفني با هم صحبت كرديم. ديشــب هم با عبدا... صحبت كردم كه شــرايط بهتر بود. فقط ظاهرا بايد يك آنژيوگرافــي ديگر داشــته باشــد. خيلي دوست داشــتم به اصفهان بروم و ويسي را ببينم چون دوســت و هم محلهاي و البته همكار من اســت. اگر اين بازي حساس را نداشــتيم حتما ميرفتم اما فعلا نميشود و بــه خاطر همين از اهــواز برايش آرزوي سلامتي ميكنم. مثل بازيكنان، اهل پست و اينســتاگرام نيســتم وگرنه من هم يك پست برايش ميگذاشتم.

جمعه 96/1/11 پيكان- ماشينسازي تبريز، ورزشگاه شهداي شهر قدس، ساعت 17 نفت تهران- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه تختي تهران، ساعت 17 پديده مشهد- صباي قم، ورزشگاه ثامنالائمه مشهد، ساعت 17 استقلال خوزستان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 18:50

شنبه 96/1/12 سپاهان اصفهان- سايپا، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 17 استقلال- فولاد خوزستان، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت 18:50 تراكتورسازي- گسترش فولاد، ورزشگاه يادگار امام )ره( تبريز، ساعت 19:15 صنعتنفت آبادان- پرسپوليس، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت 16:30 هفته بيست و ششم

چهارشنبه 96/1/16 پرسپوليس- پيكان، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت 18:50 سياهجامگان مشهد- استقلال خوزستان، ورزشگاه ثامنالائمه مشهد، ساعت 16

پنجشنبه 96/1/17 ذوبآهن اصفهان- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه فولادشهر، ساعت 17:45 گسترش فولاد تبريز- استقلال، ورزشگاه بنيانديزل تبريز، ساعت 17:30

جمعه 96/1/18 فولاد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 19 سايپا- نفت تهران، ورزشگاه دستگردي تهران، ساعت 17:30 ماشينسازي تبريز- پديده مشهد، ورزشگاه يادگار امام )ره( تبريز، ساعت 17 صباي قم- تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه يادگار امام )ره( قم، ساعت 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.