تكذيب قرارداد خليل زاده با پرسپوليس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

براي چندمين مرتبه خبر عقد قرارداد شــجاع خليل زاده با پرسپوليس تكذيب شــد.مهدي اخوان سرپرست تيم سپاهان در ايــن بــاره ميگويد: «چنيــن چيزي درست نيست و تا جايي كه باشگاه اطلاع دارد خليلزاده دايم با تيم بوده و نميتواند با تيم ديگري قرارداد امضا كند».

او دربــاره آخريــن وضعيــت عبدا... ويســي اينطور ميگويد: «فعلا كه ويسي بيمارستان اســت و بايد تا چند روز ديگر هــم بمانــد. او يك عمل جراحــي انجام داده و منتظر جواب آزمايشــاتش اســت. در ابتدا فكر ميكرديم مشــكل او ســنگ كليه باشد اما بعدا مشخص شد كه مشكل گوارشي دارد ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.