ايرانگردي لخويا با مسابقات آسيايي!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تيــم لخويا بايد اين هفته براي چهارمين بار به چهارمين شــهر مختلف ايران سفر كند. اين تيم فردا )سهشنبه( بايد در اهواز به مصاف استقلال خوزســتان برود. اين در حالي اســت كه در فصلهاي گذشته اين تيم قطري با تيمهاي پرســپوليس تهران، ذوبآهن اصفهان و تراكتورسازي تبريــز همبازي بوده تا بــا آمدن به اهواز تعداد شــهرهايي از ايران كه لخوياييها براي بازي رفتهاند بيشتر شود. بــراي قطريها كه كشــوري با وســعت كم دارند، بدون شــك حضور در شــهرهاي مختلف ايران پهناور با شــرايط اقليمــي گوناگون يكي از بزرگترين جذابيتهاي رويارويي با تيمهاي ايراني خواهد بود. آنها تبريز با فرهنگ غني و شــرايط آب و هوايي ســرد و كوهستاني، تا تهران پايتخــت و اصفهان بهعنوان مهد هنر ايراني را ديدهاند و حالا در چهارميــن حضور خود در ايران به خوزســتان ميروند كه از نظر آب و هوايي به شــرايط قطر نزديك است و مردماني خونگرم و فوتبال دوست دارد و اين امتياز را شايد هيچ كشوري جز ايران نتواند در اختيار حريفان خود بگذارد.

در 8 بازي قبــل برابر تيمهای ايراني در مرحله گروهي 3 برد، 2 مســاوي و 3 باخت در كارنامه دارند و اميدواريم چراغ سبز چهارم را شاگردان پورموســوي در كنار هواداران خود روشن كنند. در اين دوره از مســابقات هم تيم لخويا در بازي اول موفق شــد در دوحه 3 بر صفر الجزيره را شكســت بدهد و در بازي دوم برابر الفتح به تســاوي 2 بر 2 رســيد تا با 4 امتياز در رده دوم قرار بگيرد. گفتني اســت لخويا سابقه پيروزي برابر تيمهاي ايراني در ايران را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.