برگردانهاي قهرماني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تيم ملي ايران موفق شد با اقتدار و شكست دادن تمام حريفان خود از ابتداي مسابقات تا فينال، بر بام فوتبال ساحلي آسيا بايستد. صفحه رســمي كنفدراســيون فوتبال آسيا )اي اف سي( برد 7 بر 2 ايران برابر امارات در فينال مســابقات فوتبال ساحلي را تبريك گفته و البته عكسهاي منتخب اين بازي را به نمايش گذاشــته اســت. تيم ملي ايران كه با قدرت و اختلاف زياد نسبت به تيمهاي ديگر در رتبه اول آســيا قرار دارد تمام رقيبانش را يكي پس از ديگري شكســت داد، تكنيك بالاي بازيكنان و البته برگردانهاي زيباي بازيكنان مورد توجه صفحه اي اف سي قرار گرفته است، برگردانهايي براي كسب سهميه جام جهاني و ايستادن بر بام آسيا.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.