قتل يك قهرمان پرورش اندام

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رشته پرورش اندام و زورآزمايي قوي ترين مردان بيشتر از يك دهه است كه با برگزاري مسابقات و برخي برنامههاي تلويزيونــي، طرفداران خاص خود را پيدا كرده و به مطرح شدن برخي نامها در اين رشته ورزشي كمك كرده است. ولي سهل انگاري در بستر ســازي فرهنگي مناسب براي پرداختن به اين رشتههاي ورزشي به بروز حواشي مختلفي در ميان ورزشــكاران پــرورش اندام انجاميــده. از برخي درگيريها و كري خوانيها بين بعضي از قهرمانهاي اين رشــته بگيريد تا قتلهايي كه پاي اين ورزشــكاران را به حواشــي خود باز ميكرد. از قتل روحا... داداشي با ضربات چاقو بگيريد تا محكوم شــدن رضا قرايي به قتل و فرار او. حالا هم منابع خبري در تازه ترين اخبار خود از قتل يك قهرمان پرورش اندام ديگر ميگويند. محســن مكتوبيان، پس از قهرماني در دسته 80 كيلوگرم رقابتهــاي انتخابي تيم ملي، چند روز پيش به جلســه بازبينــي تيم ملــي دعوت و بهعنوان نماينده دســته 80 كيلوگــرم انتخاب شــده بود. عمر ايــن قهرمان اصفهاني اما به ادامه فعاليت هايش در اين رشــته ورزشــي كفاف نداد. مكتوبيان شــنبه شــب در هنگام خروج از باشــگاه مــورد اصابت ضربات چاقوي چنــد نفر قرار گرفت و پس از انتقال به بيمارســتان جان باخــت. اميد جبلي، رييس كميته داوران فدراســيون بدنســازي و پــرورش اندام با تأييد اين خبر ميگويد: «آنطور كه من شــنيدهام ظاهرا اين شــخص به دليل اختلافات خانوادگي توسط چند نفر مــورد اصابت چاقو قرار ميگيرد و فــوت ميكند.» تكرار چنين اتفاقهايي در ميان قهرمانان يك رشــته ورزشــي خاص، تلنگري اســت براي مســوولان فرهنگي ورزش و رسانهها چرا كه بدون شك وجود چنين اتفاقهايي نشان از وجود كاســتيهايي در زمينه فرهنگي بين ورزشكاران اســت. ورزشــي چون پرورش اندام، با توجه به تغييراتي كه در اندام ورزشــكار به وجود مــيآورد و افزايش قدرت بدني ورزشــكاران، ميتواند باعث شود كه اين ورزشكاران در مسير اشــتباهي قدم بردارند و در ادامه با دردسرهاي جبران ناپذيري رو به رو شوند. جريمه براي تبريك تولد نوشــتن شعارهاي سياسي و مذهبي روي پيراهن و البسه بازيكنــان فوتبــال و نمايش آن در زمين مســابقه براي بازيكنان فوتبال ممنوع است و فيفا برخوردهاي انضباطي شــديدي را در اين زمينه در نظر گرفته اســت اما باشگاه اتلتيكومادريد در اين زمينه از فيفا نيز پيشــي گرفته چرا كــه به دليل يك پيام تبريك تولد ســتاره خود را جريمه كرده است! آنتونيو گريزمان، ستاره فرانسوي تيم فوتبال اتلتيكومادريد بعد از گلزني مقابل والنسيا با بالا بردن پيراهن خود پيغام جالبي را جلوي دوربينهاي خبري نشان داد. او زيــر پيراهن خود تولد همســرش را تبريك گفته بود. حالا اين بازيكن مليپوش اعلام كرده او 600 يورو توسط باشگاه جريمه شده است. بازيكن 25 ســاله اتلتيكومادريد با اين كار قانون باشــگاه خــود را نقض كرده اســت. در اســپانيا برخــي تيمهاي باشگاهي قوانين خاصي براي بازيكنان خود وضع كردهاند و به نظر ميرســد كه اتلتيكو مادريد در اين زمينه از بقيه جلوتر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.