وضعيت مبهم ويسي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســپاهانيها بعد از تساوي مقابل سياه جامگان در هفته بيست و چهــارم ليگ برتر به تعطيلــي دو روزه رفتهانــد و از امروز )دوشــنبه( قرار اســت دوباره تمرينها را از سر بگيرند. اين در حالي اســت كه عبدا... ويســي همچنان شرايط مبهمي دارد و معلوم نيســت كه بتواند تيم را همراهي كند. عبدا... ويسي كه به دليل مشــكل گوارشي تحت عمل جراحي قرار گرفته، هنوز از بيمارستان مرخص نشده و قرار است پزشكان درباره وضعيت او اظهارنظر كنند. تا پيش از اظهارنظر قطعي پزشكان، وضعيت ويســي همچنان مبهم اســت و معلوم نيســت كه او به طور دقيق چه زماني ميتواند بــه تمرينات تيمش بازگردد. در اين شرايط جالب است كه بازيكنان سابق اين سرمربي در استقلال خوزســتان در صفحات شــخصي خود در شبكههاي اجتماعي براي ويســي آرزوي ســلامتي كرده اند. حتي مهدي زهيوي كه در ليگ ايران شاغل نيســت، هم در مطلبي براي سلامتي سرمربي سابق خود دعا كرده اســت. همچنين صفحه رسمي باشگاه استقلال خوزســتان هم درباره عبدا... ويسي مطلبي را منتشــر كرده و براي او آرزوي بهبودي هرچه ســريعتر داشته است. علاوه بر اينها تعدادي از سپاهانيهاي قديمي مثل احمد مومنزاده، هوشنگ لوينيان، كريم قنبري و... هم براي عيادت از ويسي به بيمارستان رفتند تا از حال او با خبر شوند. با اينكه عبدا... ويســي فصل گذشــته توانســت با اســتقلال خوزســتان قهرمان شود اما در ســپاهان نتايج درخور توجهي كسب نكرد. خود او البته جوانگرايي را هدف اصلي اش در اين فصل براي سپاهان ميداند اما خيلي از هواداران از ويسي فقط قهرماني ميخواهند و همين موضوع اين ســرمربي را حسابي تحت فشــار قرار داده بــود و حتي بارها او را به فكر اســتعفا انداخت. شــاگردان عبدا... ويســي در نخستين ديدار خود بعد از تعطيلات، دوازدهم فروردين به مصاف سايپا خواهند رفت و بايد ديد او از نظر جســماني شرايط مطلوب را براي حضور در تمرينات تيمش در ايام نوروز پيدا ميكند يا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.