رييس جديد فدراسيون فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

سال گذشــته روز يكشــنبه 23 اسفندماه به مناســبت شهادت حضرت فاطمه)س( تعطيل بود و روزنامه ايران ورزشــي منتشر نشد اما مهمترين خبرهاي اين روز به مقدمات برگزاري انتخابات رياســت فدراسيون فوتبال مربوط ميشد. مصاحبه كفاشــيان و اعلام آمادگي اش براي ادامه فعاليت بهعنوان رييس فدراســيون و همچنيــن ديگر كانديداهاي رياســت اين فدراســيون بيش از ديگر خبرها خودنمايي ميكرد. زمزمههاي مســوولان فوتبال عربستان مبني بر بازي نكردن در ايران تازه شروع شده بود و ايران در تلاش بود كه اين معضل را هرچه زودتر برطرف كند. اين روزها اما ميبينيم كه عربســتانيها موفق شــدند و بازيهاي خانگي نمايندگان ايران مقابل نمايندگان عربستان در بازيهاي آسيايي بايد در كشور ديگري برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.