شايعات دردسرساز

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــايعه ازدواج واليباليست معروف با ليلا بلوكات، مدتي است كه از سوي برخي شــايعه پردازان مطرح شده است. اين موضوع به حدي پيش رفته كه ليلا بلوكات را به واكنش عليه اين شايعات وادار كرده است. اين بازيگر در همين رابطه گفته است: «ارتباط من با يك واليباليست! البته بد نيست به اين نكته اشاره كنم چون من آدم ورزشي هستم، قطعا با افراد ورزشي زيادي در ارتباط خواهم بود، واليباليست، فوتباليست، حتي كشتي گير و... اين رفت و آمدها باعث شــده تا شايعاتي به وجود بيايد. دليل ديگر شيوع اين حرف و حديثها درباره من به دليل خيريههايي اســت كه راه اندازي كردهام و از افراد ورزشي و ديگران كمك خواستهام تا در اين كار پسنديده با من همراه باشند.» ليلا بلوكات خاطر نشان كرد: «به دليل روابط كاري ام، با آدمهاي گوناگوني در ارتباط هستم. قطعا اين بدان معني نيست كه با هر كسي سلام و احوالپرسي ميكنم، رابطه دارم و قرار است ازدواج كنم! متاسفانه اين شايعات در زندگي شخصي هر فردي تاثيرگذار خواهد بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.