عصر آسيايي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعدازظهرهاي آخر اســفند معمولاً شلوغ ترين بعدازظهرهاي سال است. هــركاري داريد اما امــروز كنار بگذاريد كه نمايندگان مان در آســيا با حريفان خود بازي دارند. مسابقه بنيادكار و ذوب آهن كه يكي از حساس ترين مسابقات براي ذوب آهن اســت امروز)دوشنبه( ساعت 16:30 به طور زنده از شــبكه ورزش پخش ميشــود. اســتقلاليها هم اگر بنا به دلايلي نتوانســتند به ورزشگاه بروند و خواستند از تلويزيون اين مسابقه را تماشا كنند، ميتوانند ساعت 19، شبكه سه را ببينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.