خسرو به جاي وريا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

همانطــور كــه پيش بيني ميشــد منصوريان در بازي روز گذشــته خســرو حيدري را در تركيب اصلي گذاشت و وريا در اين بازي بــه روي نيمكت انتقال داده شد. خســرو كه از تجربه بالايي برخوردار است اين بار از همان ابتداي بازي به زمين رفت. شــايد هم منصوريــان با يك تير دو نشــان زد؛ هم اينكه بــه حيدري با تجربه بــازي داد و هم به هيات مديره اســتقلال ثابت كرد كه هنوز خسرو حيدري و مهدي رحمتي را بازوي خود در استقلال ميداند. طــي اين چنــد وقت اخير هيــات مديره اســتقلال باعث و باني اعتصــاب بازيكنان استقلال را دو كاپيتان اين تيم ميدانستند اما منصوريان با حمايت از اين دو بازيكن از زماني خواست سه ماه سكوت كند. اين در حالي بود كه باتشكيل جلسه هيات مديره يكــي از تصميماتــي كه گرفته شــد اين بود: «10 درصد از قــرارداد بازيكناني كه معترض بودند كم شود.» اين يعني جنگ علني طرفين با هــم. براي همين موضوع هم بود كه منصوريان از بي ثباتي مديريتي گله مند بود و بازهم حرفهاي قبلي خود را تكرار كرد و با انتخاب خســرو به عنوان يار ثابت استقلال نشان داد اعتقاد خاصي به كاپيتان دوم خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.