نورافکن به تركيب برگشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميد نورافكن به تركيب اســتقلال بازگشت. در حالي كه براي بازي با سايپا منصوريان در يك اقدام عجيب نام اميد نورافكن را از فهرست اصلي تيم خط زد و فرشيد باقري را بازي داد اما در بازي روز گذشــته باز هم بازيكن 19 ســاله اســتقلال در كنار اميد ابراهيمي بازي كرد. نورافكن در نيمفصل دوم بازيهاي خوبي را از خود به نمايش گذاشته و به رغم جوانياش اما در بازيهاي آسيايي اســتقلال يكــي از بهتريــن بازيكنان اســتقلال بوده اســت به نحــوي كه با بازيهايش روزنامههــاي عربي را وادار كرده تا او را يكــي از بهترين بازيكنان اســتقلال بدانند. اميد كه در فهرســت تيم جوانــان به دليل بــي نظميهايي كه انجام داده بود حضور نداشــت و از اين بابت ناراحت اســت روز گذشته در فهرســت 11 نفره استقلال قرار گرفت. منصوريان از اميد نورافكن راضي است و از مسوولان استقلال خواسته است كه با اين بازيكن قرارداد ســه ساله تنظيم كنند. اميد اگر قــدر خودش را بداند و اســير حاشيه نشــود بدون شك آينده درخشــاني را در فوتبــال ايران خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.