نوازي:مشکلات مالي استقلال حل شدني نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازهم اين روزها مشــكلات مالي يقــه اســتقلال را گرفته اســت و به شــكل اعتصاب خودش را قبل از بازي با لكوموتيو نشــان داد. مشــكلاتي كه هميشــه بوده و در تمام ادوار به دليل حــل نشــدن كامــل آن در مقطعي بلاي جان تيم ميشــود. محمد نوازي هافبك ســابق اســتقلال در خصوص اين مشــكلات اينطور صحبت ميكند: «متأســفانه سالهاســت كه استقلال و پرســپوليس با اين مشــكلات دست و پنجه نرم ميكننــد و به نظر من حل شدني هم نيست و همانطور كه ما هنوز از استقلال طلبكار هستيم بازيكناني كه امروز بــازي ميكنند آنها هم در آينده طلبكار خواهند بود.»

نوازي در پاســخ به اين پرسش كه آيا اعتصاب بازيكنان در اين شرايط كار درســتي بوده يا خير؟ ميگويد: صبر و حوصله هر انســاني هم حد و اندازهاي دارد. بازيكنان استقلال از دو ماه پيش ميخواستند چنين كاري را انجام دهند اما با وساطت كادر فني تحمل كردند، ولي ديگر طاقتشان به پايان رسيده بود و روي ناچــاري چنيــن كاري را انجام دادند تا شــايد مشكلاتشــان برطرف شود. بايد به بازيكنان حق داد زيرا آنها هم خانواده دارند و در اين شب عيدي هزينههاي زندگيشــان بايد به گونهاي تأمين شود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.