هيات مديره استقلال تغيير ميكند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چند روز پيش كــه صداي اعتراض بازيكنان استقلال به خاطر دريافت نكردن حق و حقوقشان بالا رفت، افتخاري براي اينكه فضاي ملتهب استقلال را آرام كند در رختكن استقلال حاضر شد و در جمع استقلاليها به نكتهاي اشاره كرد كه قابل تامل بود. افتخاري گفت:«نگران نباشيد هيــات مديــره تغيير ميكند و حســن زماني رفتني است. افرادي ميآيند كه از نظر اقتصادي بتوانند به اســتقلال كمك كنند.» منهــاي اينكه اقــدام افتخاري عجيب بود كه تاكنون اتفاقي نظير آن رخ نداده بود امــا اينكه اعضاي هيات مديره استقلال كاملا عوض شوند چيزي دور از ذهن به نظر ميرسيد. آبان ماه استقلال پدر خود را از دســت داد. مردي كه يكي از صندليهاي هيات مديره را در اختيار داشت اما از آن زمان به بعد هيچ اقدامي براي انتخــاب نفر جديد نشــد و هيات مديره با چهار نفر تشكيل جلسه داد، اين در حالي اســت كه اعضاي هيات مديره بايد فرد باشد و تصميم گرفتن با اعضاي زوج قانوني نيســت و اســتقلاليها براي دور زدن قانــون حق امضاي پورحيدري را هم به معيني دادنــد و اين عضو حق دو راي را پيدا كرد. سال 95 رو به اتمام اســت و در اين راستا هيچ اقدامي نشده است با توجه به اين مساله چطور اعضاي هيات مديره استقلال به طور كامل تغيير ميكنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.