توافق رحمتي با ديناموزاگرب

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كاپيتــان اســتقلال بــا باشــگاه ديناموزاگرب بــراي همكاري به توافق رســيد.مهدي رحمتــي كــه آكادمي دروازهبانــي دارد و به همراه حســين ترابپــور مربــي ســابق دروازهبانهاي اســتقلال اين آكادمي را اداره ميكند اخيرا جلســهاي را با يكي از مدرسان مطــرح دروازهباني كه در ديناموزاگرب فعاليــت ميكنــد برگــزار كــرد. بر اين اســاس طرفين توافــق كردند تا اين مــدرس كــه مديريــت آكادمي ديناموزاگــرب را هم برعهده دارد پس از تعطيــلات نوروز با حضور در ايران با آكادمي مهدي رحمتي همكاري داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.