سجاد تماشاگر ويژه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكــن اســبق اســتقلال براي تماشــاي ديدار اين تيم به ورزشــگاه آزادي رفت. ســجاد شهباززاده مهاجم فصل گذشته اســتقلال و حال حاضر نفت تهــران براي تماشــاي بازي تيم ســابق خود ديروز به ورزشــگاه آزادي رفت تا تماشاگر ويژه ديدار استقلال و لكوموتيو باشد.

به نظر ميرســد كه شــهباززاده دلش با اســتقلال است و اگر استقلال در پنجره زمســتاني محروم نميشــد دوباره به اين تيم باز ميگشــت. سجاد روز گذشته با حضور در ورزشگاه نشان داد دلــش پيش همتيميهاي ســابق خود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.